Уважаемые господа,

Он-лайн регистрация на рейсы М9 404 и М9 408
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНАПродолжить
Назад

Правила авіакомпанії

Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу
I. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені з метою встановлення загальних умов перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом, забезпечення безпеки польотів та якості обслуговування.

1.2. Ці Правила розроблено на підставі Правил повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу, затверджених Наказом Державіаслужби України від 26 листопада 2018 року №1239, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2019 року за № 141/33112 (далі – Правила ДАСУ), та Повітряного кодексу України. У тих аспектах повітряних перевезень пасажирів і багажу, які не висвітлені у цих Правилах, «Авіакомпанія АТ «Мотор Січ» підпорядковується положенням Повітряного кодексу України та Правил ДАСУ. За умови виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цих Правил перевага віддається текстові Правил ДАСУ і положень Повітряного кодексу України.

1.3. Забезпечення авіаційної безпеки під час авіаперевезень пасажирів та багажу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері авіаційної безпеки.

1.4. Терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються в таких значеннях:
авіаційний перевізник (далі – авіаперевізник) – суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів повітряним транспортом: на підставі ліцензії, а також сертифіката експлуатанта, виданого Державіаслужбою. Термін «авіаперевізник» включає працівників, представників і підрядників авіаперевізника, якщо цими Правилами не передбачено інше;
Авіакомпанія АТ «Мотор Січ» (далі - авіакомпанія) - авіаційний перевізник, що провадить діяльність, та виконує або має намір виконувати рейс за договором з пасажиром або за дорученням іншої особи, юридичної або фізичної, яка має контракт з цим пасажиром, перевозить або бере на себе зобов'язання перевезти пасажира та/або його багаж згідно з квитком, а також бере на себе зобов'язання надати всі інші послуги, що пов'язані з таким перевезенням, незалежно від того, чи є ця юридична або фізична особа фактичним перевізником або перевізником за договором. Термін «авіакомпанія» включає агентів, працівників, представників і підрядників авіакомпанії, якщо цими Правилами не передбачено інше;
автоматизована система бронювання/глобальна розподільна система (далі - АСБ/ГРС) – система, яка забезпечує відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць та тарифи авіаперевізників і за допомогою якої здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень;
агент з обслуговування – суб’єкт наземного обслуговування, уповноважений авіаперевізником здійснювати операції з наземного обслуговування пасажирів і багажу;
багажна ідентифікаційна бирка – документ, виданий авіаперевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу;
багаж наднормовий - частина багажу, яка перевищує встановлену авіаперевізником норму безоплатного перевезення багажу або потребує обов’язкової оплати незалежно від зазначеної норми;
внутрішнє перевезення - перевезення пасажирів і багажу між пунктами, розташованими на території України;
групове перевезення – перевезення групи осіб, що мають спільну мету подорожі. Групове перевезення має бути визначене в бронюванні. Мінімальна кількість групи пасажирів становить - від 6 осіб;
день - календарний день, включаючи усі дні тижня, святкові і неробочі дні. Для визначення строку дійсності перевізної документації, актів та інших документів, а також строків закінчення перевезення, строків давності для пред’явлення претензій відлік часу починається з 00 годин 00 хвилин доби, наступної за добою, коли сталася подія або вчинено дію. Залишок часу цієї доби до розрахунку не береться. Якщо закінчення строку, зазначеного вище, припадає на святковий або вихідний день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день;
догляд - процедура контролю на безпеку з використанням технічних або інших засобів, що застосовується для виявлення зброї, вибухових речовин, предметів або пристроїв, які можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручання;
договір чартеру (фрахтування) повітряних суден – договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов’язується надати іншій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу;
зіпсований квиток – квиток, стан якого з вини пасажира не дає змоги ідентифікувати або прочитати інформацію, що міститься у ньому;
змішане перевезення – перевезення, що здійснюється з використанням різних видів транспорту за одним перевізним документом за участю повітряного транспорту;
зупинка на маршруті (Stopover) – попередньо узгоджена між авіаперевізником і пасажиром тимчасова зупинка в будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення;
інтерлайн-угода (interline) - угода про взаємне визнання перевізної документації та проведення відповідних взаєморозрахунків;
код авіаперевізника (M9/011) – умовне літерне або літерно-цифрове позначення авіаперевізника, надане йому Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (ІАТА) відповідно до встановленого порядку, яке застосовується для ідентифікації авіакомпанії АТ «Мотор Січ» в АСБ/ГРС;
комерційні угоди – будь-які угоди між авіперевізниками, крім агентської угоди, що cтосуються надання ними спільних послуг, пов'язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу;
маршрут-квитанція (Itinerary/Receipt) – документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять) необхідні відомості (наприклад, прізвище пасажира, маршрут, рейс, дату й час перевезення, номер бронювання, клас обслуговування, тариф тощо), сповіщення та повідомлення;
міжнародне перевезення - перевезення, під час якого пункт відправлення і пункт призначення незалежно від того, чи є перерва у перевезенні або перевантаження, розташовані або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджену зупинку передбачено на території іншої країни;
місце відправлення – пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира та/або його багажу;
місце призначення - пункт, зазначений у квитку, в якому закінчується перевезення пасажира та/або багажу;
Монреальська конвенція - Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28 травня 1999 року в місті Монреалі;
надзвичайні обставини – обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів, навіть якщо відповідним авіаперевізником було вжито всіх розумних заходів, щоб запобігти затримкам або скасуванням. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові дії, масові безлади, диверсії, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв’язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення. Технічні несправності повітряного судна не є надзвичайними обставинами;
нормальний тариф – повний тариф без будь-яких обмежень щодо застосування, встановлений для обслуговування першого, бізнес-, преміум-класів, економічного класу обслуговування, який передбачає максимальну гнучкість щодо бронювання місця, оформлення квитка, терміну зупинки, комбінування тарифів, перебронювання та зміни дати і маршруту, відмови у перевезенні тощо;
основне й постійне місце проживання - одне зафіксоване й постійне місце проживання пасажира на момент події. Громадянство пасажира не є визначальним фактором для визначення постійного місця проживання;
основне місце діяльності авіаперевізника – місцезнаходження головного офісу, за яким здійснюються основні адміністративно-організаційні та фінансові функції авіаперевізника;
остаточний час оформлення пасажирів – час, після закінчення якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або на посадку до літака, не приймаються до перевезення на відповідний рейс;
пасажир транзитний – пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту;
пасажир трансферний – пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення направляється в пункт трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того самого або іншого авіаперевізника;
пасажирський купон (або пасажирська квитанція) – частина пасажирського паперового квитка, яка залишається у пасажира після здійснення перевезення і до якої додаються повідомлення стосовно умов перевезення пасажира;
підтверджене бронювання – бронювання, зроблене в АСБ/ГРС і підтверджене авіаперевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою «ОК»;
повітряне перевезення – перевезення пасажирів і багажу, що здійснюється повітряним судном на підставі договору повітряного перевезення. Перевезення може бути міжнародним або внутрішнім;
польотний купон – частина пасажирського квитка або в разі електронного квитка - електронний купон, у якому визначено відповідні місце відправлення та місце призначення, між якими польотний купон є дійсним для перевезення пасажира і багажу;
посадковий талон (boarding pass) - документ (паперовий або мобільний), який підтверджує право пасажира на посадку до повітряного судна, що надається на підставі реєстрації пасажира на рейс. Мобільний посадковий талон (Mobile Boarding Pass) - адаптований для відображення на екрані електронного пристрою посадковий талон, який містить, окрім особистих даних, інформацію про рейс та спеціальний штрих-код для зчитування сканером в аеропорту. Повідомлення на електронну пошту або SMS-повідомлення не є мобільним посадковим талоном;
правила авіаперевізника – правила, інструкції та технології, встановлені авіаперевізником, які використовуються під час повітряних перевезень пасажирів та/або багажу, у тому числі правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій;
представник(представництво) авіакомпанії – співробітник(підрозділ) авіаперевізника, що перебуває в іншому населеному пункті України або на території іншої держави, де представляє його інтереси.
правила застосування тарифів - установлені авіаперевізником умови використання тарифів, які передбачають визначення території продажу, сезону продажу та рейсів, на які можна придбати квитки за певним видом тарифу, можливість комбінування з іншими видами тарифів та зупинки у проміжному пункті, дитячі знижки, правила повернення коштів за невикористаний квиток або його частину, умови перебронювання, норму безкоштовного перевезення багажу, можливість передачі пасажира для перевезення іншій авіакомпанії тощо;
претензія – складена у письмовій формі вимога заінтересованої особи про відшкодування заподіяної шкоди, що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення, виплату компенсації тощо;
рейс - політ повітряного судна (за розкладом або поза розкладом), який виконується в одному напрямку від початкового пункту відправлення до кінцевого пункту призначення маршруту;
рейс з надлишком броні – рейс, на який кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення пасажирів, перевищує кількість наявних місць на рейсі;
розумні заходи – адекватні заходи, які вживаються авіаперевізником з метою відвернення або зменшення шкоди (збитків) пасажира;
розумні строки – період часу, розумна межа тривалості якого під час повітряного перевезення пасажира (багажу) складає дві години або більше - щодо всіх рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше; три години або більше - для всіх рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів; чотири години або більше - для всіх інших рейсів;
сегмент маршруту – частина перевезення між двома пунктами, яка є складовою частиною повного маршруту і оформлюється на одному польотному купоні;
службові тварини - тварини (зазвичай собаки або інші тварини), які знаходяться під контролем пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю та особи, що супроводжує такого пасажира, з метою надання пасажиру з інвалідністю або з обмеженою рухливістю фізичної та/або емоційної підтримки за умови, що присутність тварин на борту повітряного судна не ставить під загрозу безпеку польоту, не є загрозою для інших пасажирів та відповідає санітарно-гігієнічним нормам;
спеціальне право запозичання (далі - СПЗ) – розрахункова грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом (далі - МВФ);
спеціальний тариф – опублікований авіаперевізником тариф, що має певні обмеження у частині його застосування;
спеціальні умови – умови перевезення пасажирів і багажу, які виникають унаслідок невідповідності положень цих Правил правилам іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлений більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими Правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання договору перевезення;
суб’єкт, що надає агентські послуги з продажу повітряних перевезень (далі – агент з продажу) – юридична особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням авіаперевізника, авіакомпанії або генерального агента на підставі договору;
тарифні нормативи – установлені й опубліковані авіаперевізником тарифи та правила їх застосування;
узгоджені місця зупинки – пункти, крім місць відправлення і призначення, які визначено у квитку або наведено в розкладі руху авіаперевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення;
чартерний рейс із бізнес-метою – чартерний рейс, для виконання якого вся ємність повітряного судна фрахтується однією фізичною або юридичною особою виключно для власних потреб (без права продажу ємності третій особі) з метою перевезення пасажирів та/або вантажу і не розподіляється між іншими фрахтувальниками. При цьому кількість пасажирів, які перевозяться, не може перевищувати 15 осіб, а вантаж – 2 тонни.
члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, батьки осіб, які перебувають у шлюбі, діти, у тому числі усиновлені, опікуни, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки, утриманці, визнані згідно із законом.

1.5. Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України.
Закрити
IІ. Сфера використання
2.1. Загальні та спеціальні умови перевезення

2.1.1. Ці Правила застосовуються до будь-якого міжнародного чи внутрішнього перевезення пасажирів та/або багажу за винагороду або безкоштовно з/до аеропортів, розташованих на території України, а також для пасажирів авіакомпанії.

2.1.2. Перевезення пасажирів і багажу, передбачені пунктом 2.1.1 цього розділу, є предметом цих Правил, а також тарифних нормативів авіакомпанії, чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), якщо таку дату не можна визначити - на дату початку перевезення.
Під час перевезення пасажирів і багажу застосовуються положення цих Правил, Правил ДАСУ, тарифи і збори, чинні на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка).
Зміни, які вносяться до цих Правил та Правил ДАСУ, в тому числі до тарифних нормативів авіакомпанії, не можуть бути застосовані до договору повітряного перевезення пасажира і багажу, якщо вони набрали чинності після укладення такого договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.1.3. Ці Правила не використовуються під час перевезень пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень пасажирів та багажу, у тому числі умовам, за яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварії тощо.

2.1.4. Авіакомпанія має право здійснити одне або серію перевезень пасажирів і багажу на спеціальних умовах у разі неможливості забезпечити перевезення відповідно до цих Правил та Правил ДАСУ.
Рівень якості та безпеки під час таких перевезень має відповідати вимогам цих Правил та Правил ДАСУ.
Правила авіакомпанії щодо використання спеціальних тарифів і умов перевезень окремих категорій пасажирів і багажу є спеціальними умовами.

2.1.5. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на уповноважений орган з питань цивільної авіації.
Закрити
III. Договір перевезення. Квиток
3.1. Договір перевезення пасажира та/або багажу
3.1.1. Повітряні перевезення виконуються на підставі договору між авіакомпанією і пасажиром. 3.1.2. Укладення договору повітряного перевезення та його умови підтверджуються квитком, який видається пасажиру авіакомпанією або агентом з продажу. 3.1.3. Квиток надає право пасажиру, зазначеному у квитку, на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов’язує авіакомпанію здійснити перевезення пасажира і його багажу та надати інші послуги відповідно до договору повітряного перевезення, крім випадків, визначених у пункті 3.1.5 цієї глави. 3.1.4. Умови договору додаються до квитка і мають містити інформацію для пасажирів про обмеження відповідальності під час перевезення пасажира та багажу, про податки і збори; час початку та закінчення реєстрації на рейс, посадки у повітряне судно; інформацію щодо зареєстрованого багажу та ручної поклажі; строки пред’явлення претензій щодо неналежного перевезення пасажирів та багажу; інформацію щодо заборони перевезення окремих речей у зареєстрованому багажі або у ручній поклажі; права пасажирів у разі відмови у перевезенні, скасування чи тривалої затримки рейсу; адресу авіакомпанії, за якою пасажири мають змогу направляти свої звернення; іншу інформацію, яку авіакомпанія вважає необхідною для пасажира. Умови договору повітряного перевезення не мають суперечити положенням Монреальської конвенції, Повітряного кодексу України, Правил ДАСУ та цих Правил. 3.1.5. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні пасажиру та визнати його квиток недійсним у разі: - пред’явлення особою пошкодженого квитка або квитка зі змінами, внесеними не авіакомпанією або її уповноваженим агентом з продажу; - встановлення факту придбання пасажиром квитка за допомогою фальшивої/краденої або недійсної платіжної картки (кредитної картки); - відсутності у квитку пасажира польотного купона на відповідний рейс, інших невикористаних польотних купонів або пасажирського купона; - порушення послідовності використання польотних купонів з вини пасажира; - неправильного застосування тарифу або несплати пасажиром вартості повітряного перевезення в повному обсязі на день виконання повітряного перевезення не з вини авіакомпанії та/або агента з продажу. 3.1.6. Квиток, визнаний недійсним з вини авіакомпанії та/або її агента з продажу, за вимогою пасажира підлягає переоформленню. Квиток, визнаний недійсним з причин, які не залежать від авіакомпанії та/або її агента з продажу, підлягає вилученню без переоформлення. 3.1.7. Виявлена під час передпольотної перевірки на борту повітряного судна особа без квитка або з квитком, визнаним авіакомпанією недійсним, підлягає висадці з борту повітряного судна. 3.1.8. У всіх випадках визнання квитка недійсним або виявлення на борту повітряного судна особи без квитка або з квитком, визнаним авіакомпанією недійсним, авіакомпанією або особою, яка представляє її інтереси, складається відповідний акт, оригінал якого надається пасажиру, а копія залишається у авіакомпанії. 3.1.9. Пасажир зобов’язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення такого перевезення, а у разі виникнення претензії - до часу її вирішення. Пасажир зобов’язаний пред’явити перевізні документи за першою вимогою авіакомпанії, її агента з обслуговування, експлуатанта аеропорту.
3.2. Утрачений або зіпсований квиток
3.2.1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром авіакомпанія за клопотанням пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування авіакомпанії збитків до вартості оригіналу квитка, які зазнала або може зазнати авіакомпанія у зв'язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує таку угоду, авіакомпанія, яка видає дублікат квитка, має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість. Авіакомпанія має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дубліката паперового бланку квитка у розмірі 10 USD (або еквівалентом в іншій валюті), якщо втрата або псування не були зумовлені недбальством авіакомпанії (її агента). За втрату електронного квитка (маршрут-квитанції) та оформлення його копії стягнення не передбачається. У разі втрати або псування квитка іншого авіаперевізника дублікат квитка оформлюється тільки за наявності письмової згоди такого авіаперевізника. 3.2.2. Авіакомпанія має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо: - пасажир не підписав угоду, передбачену пунктом 3.2.1. цієї глави, і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка; - пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день здійснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згідно з розкладом менше ніж три години або рейс здійснюється у години, коли офіс авіакомпанії, який повинен надати згоду, не працює.
3.3. Заборона передачі квитка
3.3.1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, прізвище та ім’я якої зазначені у квитку. 3.3.2. З метою виконання вимог пункту 3.3.1 цієї глави авіакомпанія має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.
3.4. Строк чинності квитка
3.4.1. Строк чинності квитка включає в себе: - загальний строк чинності квитка; - строк чинності для перевезення. 3.4.2. Загальний строк чинності квитка визначається періодом часу з дати його оформлення і до закінчення строку, який передбачено для отримання коштів за невикористаний квиток правилами застосування тарифів авіакомпанії. 3.4.3. Загальний строк чинності квитка дає право пасажиру використати квиток для всіх операцій, передбачених цими Правилами, у тому числі для отримання місця на рейс в дату, що визначені у квитку, повернення вартості повністю або частково невикористаного перевезення та здійснення інших розрахунків, встановлених цими Правилами та Правилами ДАСУ. 3.4.4. Квиток з гарантованою датою вильоту дає право на перевезення пасажира і його багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту зворотного перевезення тільки в день і рейсом, які зазначені у квитку. 3.4.5. Квиток з відкритою датою надає право на перевезення пасажира і його багажу з відповідного аеропорту тільки після здійснення бронювання та внесення до квитка авіакомпанії або уповноваженою нею особою дати вильоту, часу вильоту та номера рейсу. 3.4.6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана, або з дати його видачі – якщо не використано весь квиток. 3.4.7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених правилами застосування тарифів авіакомпанії.
3.5. Продовження строку чинності квитка
3.5.1. Строк чинності квитка незалежно від виду застосованого тарифу продовжується, якщо авіакомпанія: - не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання; - скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання; - пропустить узгоджене місце зупинки; - не виконає рейсу в розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку; - своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс; - не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування; у такому випадку в разі згоди пасажира на подальше перевезення строк чинності його квитка має бути продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в оплаченому класі обслуговування. У разі хвороби пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на повітряному судні, за умови пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я, авіакомпанія також продовжує строк чинності квитка. 3.5.2. Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка для перевезення у зв'язку із хворобою чи іншими обставинами, авіакомпанія продовжує строк чинності такого квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу авіакомпанії, на якому є місце в оплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож було перервано. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою закладу охорони здоров’я. У такому разі авіакомпанія також може продовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира. 3.5.3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім’ї пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк мінімального перебування у пункті події. Продовження строку чинності квитків здійснюється після одержання належним чином оформленого свідоцтва про смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира.
3.6. Послідовність польотних купонів
3.6.1. Авіакомпанія приймає польотні купони до повітряного перевезення лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку. Квиток визнається недійсним, якщо пасажир порушив послідовність використання польотних купонів. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні пасажира та поверненні йому вартості невикористаних польотних купонів, якщо пасажир порушив послідовність використання польотних купонів не з вини авіакомпанії, її агентів з продажу та/або обслуговування. 3.6.2. Пасажирський купон та всі невикористані польотні купони, які не було повернуто авіакомпанії, залишаються у пасажира протягом подорожі й мають бути надані авіакомпанії на її запит. 3.6.3. Якщо пасажир відмовляється від перевезення на одному із сегментів маршруту, що призвело до порушення порядку використання польотних купонів, встановленого пунктом 3.6.1 цієї глави, і бажає скористатись іншими сегментами маршруту або зворотним рейсом, він повинен попередити про це авіакомпанію та переоформити квиток.
3.7. Клас обслуговування
3.7.1. Авіакомпанія має надати пасажиру обслуговування згідно з придбаним ним класом обслуговування. Авіакомпанія або агент з продажу зобов’язаний під час бронювання та/або оформлення квитка поінформувати пасажира щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі. 3.7.2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання. 3.7.3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання (статус бронювання інший ніж «ОК»), бронювання місця здійснюється на запит пасажира під час реєстрації за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування на відповідному рейсі. Якщо для здійснення бронювання недостатньо часу, пасажир може бути прийнятий до перевезення без здійснення бронювання. 3.7.4. Авіакомпанія має право як з технічних, так і з комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У випадку пониження класу обслуговування авіакомпанія зобов’язана якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати відповідну компенсацію з урахуванням положень глави 15.5. розділу XV цих Правил.
3.8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум
3.8.1. Квиток може бути пред’явлений авіакомпанії для повернення сплачених сум за частково або повністю не використане перевезення, якщо таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів: - до початку перевезення; - протягом усього строку чинності квитка для перевезення; - протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для перевезення. Авіакомпанія, беручи до уваги обставини, що унеможливили пред’явлення квитка для повернення сплачених коштів за частково або повністю не використане повітряне перевезення, може продовжити строк, передбачений абзацом четвертим цього пункту. 3.8.2. Повернення сум за невикористані квитки проводиться з дотриманням встановлених авіакомпанією вимог правил застосування тарифів, які розміщені на веб-сайті авіакомпанії flymotorsich.com та доступні пасажирам для ознайомлення. 3.8.3. Сплив строків, зазначених у пункті 3.8.1 цієї глави, не позбавляє пасажира права на пред’явлення авіакомпанії претензії відповідно до розділу XXVII цих Правил.
3.9. Абревіатури
3.9.1. Найменування авіакомпанії може також наводитися у квитку (маршрут-квитанції) у вигляді кодів: - IATA: літерно-цифрового «M9» та цифрового розрахункового «011»; - ICAO: літерного «MSI». 3.9.2. Авіакомпанія, її агент з продажу або агент з обслуговування повинен довести до відома пасажира під час бронювання або реєстрації інформацію щодо повного найменування авіакомпанії, яке наведене у квитку (маршрут-квитанції) у вигляді коду.
Закрити
IV. Зупинка на маршруті або узгодження місця зупинки (Stopover)
4.1. Зупинка на маршруті дозволяється за умови, що вона попередньо погоджена з авіакомпанією та зазначена у квитку.

4.2. Якщо пасажир має квиток, виданий за нормальними тарифами, зупинки протягом строку чинності квитка дозволяється робити у будь-якому пункті маршруту.

4.3. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і здійснює зупинку, то з пасажира може стягуватися за це додаткова плата.
Закрити
V. Тарифи та збори
5.1. Тарифи, що використовуються, - це затверджені й опубліковані авіакомпанією або від імені авіакомпанії (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами авіакомпанії) тарифи на відповідний рейс або рейси з місця відправлення і до місця призначення, зазначених у квитку, які є чинними на день оплати квитка для відповідного класу обслуговування. Кожний тариф передбачає правила його застосування, які включають строк дії квитка, умови використання тарифу, повернення коштів за невикористане перевезення або його частину, інші умови та може включати надбавки до тарифу (surcharge), які є його невід’ємною частиною. Правила застосування тарифів затверджуються авіакомпанією, оприлюднюються на офіційному веб-сайті авіакомпанії flymotorsich.com та є доступними пасажирам для ознайомлення.

5.2. Тарифи не включають транспортних послуг між терміналами аеропорту та між аеропортами і міськими терміналами.

5.3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг пасажирам під час їх обслуговування в аеропорту встановлюються та затверджуються відповідно до законодавства і мають бути опубліковані у формі, доступній для ознайомлення.

5.4. Аеропортові збори (такси, податки і збори, встановлені державою аеропорту відправлення (призначення), збори (такси) авіакомпанії не включаються до тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість повітряного перевезення.
Авіакомпанія та агент з продажу можуть стягувати плату за оформлення повітряного перевезення та за здійснення операції повернення коштів. Плата за операцію оформлення перевезення не входить до вартості квитка і оплачується окремо.

5.5. Аеропортові збори (такси), податки і збори, встановлені державою аеропорту відправлення (призначення), збори (такси) авіакомпанії за користування будь-якими послугами чи обладнанням можуть включатися до вартості повітряного перевезення або сплачуватись окремо з наданням документів, які підтверджують їх оплату.

5.6. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/із та в межах України публікуються авіаперевізниками та аеропортами в АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена Державіаслужбою та погоджена з Конференцією ІАТА з координації тарифної політики.

5.7. Розрахунки на території України за послуги з повітряних перевезень та обмін валют здійснюються відповідно до законодавства України.
Закрити
VI. Бронювання перевезення пасажирів, багажу
6.1. Вимоги до бронювання
6.1.1. Для бронювання використовуються АСБ/ГРС. Бронювання місця і тоннажу на рейс може здійснюватись за допомогою телефонного, мобільного зв’язку, веб-сайту, спеціалізованих автоматів самообслуговування та інших методів. Обов’язковою умовою застосування таких методів бронювання є відображення здійсненого бронювання у системі бронювання авіакомпанії.

6.1.2. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що встановлюються правилами авіакомпанії. Внесення до бронювання інформації щодо паспортних даних пасажира здійснюється відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.

6.1.3. Бронювання місця на повітряному судні та перевізної ємності для перевезення наднормового багажу на визначені рейс і дату є обов’язковою умовою для перевезення пасажира та наднормового багажу на повітряному транспорті.

6.1.4. Авіакомпанія або її агент з продажу, який здійснює бронювання, повинен поінформувати пасажира (його представника) про умови застосування тарифу, за яким здійснено бронювання перевезення, строки сплати вартості та оформлення цього перевезення, а також про зміни у розкладі рейсів.
Пасажир, що здійснює бронювання за допомогою веб-сайту, повинен ознайомитись із зазначеною інформацією самостійно.
Інформацію про зміни в розкладі рейсів авіакомпанія повинна внести в АСБ/ГРС не пізніше ніж за 8 годин до вильоту. В іншому разі агент з продажу не відповідає за своєчасне інформування пасажира про зміни в розкладі рейсів авіакомпанії. Обов’язок щодо інформування пасажирів у разі внесення інформації щодо змін у розкладі руху менше ніж за 8 годин покладається на авіакомпанію.

6.1.5. До сплати пасажиром (його представником) повної вартості перевезення бронювання вважається попереднім і за потреби може бути анульоване з обов’язковим попередженням про це пасажира.
6.1.6. У разі несплати повної вартості перевезення пасажиром (його представником) у термін, встановлений авіакомпанією або її агентом з продажу, бронювання анулюється без повідомлення про це пасажира.
6.1.7. Якщо пасажир не прибув на рейс (на реєстрацію або посадку на борт повітряного судна - «No-show»), на який він має підтверджене бронювання, і не повідомив до початку реєстрації на рейс авіакомпанії про зміни у своїй подорожі, авіакомпанія має право анулювати бронювання на наступні сегменти маршруту та/або на зворотні рейси.
6.2. Персональні дані пасажира
6.2.1. Під час бронювання пасажир повідомляє авіакомпанії чи її агенту з продажу свої персональні дані та за потреби надає інформацію про особливі умови перевезення.
Під час бронювання пасажир зобов’язаний надати авіакомпанії чи її агенту з продажу достовірні відомості щодо свого номера телефону, адреси та інших можливих засобів зв’язку з ним відповідно до правил авіакомпанії з метою забезпечення своєчасного інформування пасажира.
У разі неможливості встановити зв’язок з пасажиром за наданими ним відомостями та за умови документальної фіксації цього факту авіакомпанією пасажир особисто відповідає за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування його щодо змін у перевезенні.
Внесення до бронювання контактних даних агента з продажу замість контактних даних пасажира забороняється. Агент з продажу відповідає за відсутність у бронюванні необхідних персональних та контактних даних пасажира.

6.2.2. У разі відмови пасажира надати необхідну для бронювання інформацію бронювання не здійснюється.

6.2.3. Захист і обробка персональних даних пасажира під час оформлення бронювання повітряного перевезення здійснюється відповідно до законодавства України та країни місця призначення повітряного перевезення.
Надаючи свої персональні дані під час бронювання, пасажир тим самим уповноважує авіакомпанію та надає їй згоду на обробку, зберігання та передачу своїх персональних даних третім особам з метою бронювання або переоформлення перевезень, обслуговування рейсів і пасажирів, одержання додаткових послуг, організації розшуку багажу та попередження/виявлення шахрайства з перевізними документами, надання інформаційної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення та супроводу пасажира.
6.3. Надання місця
6.3.1. Бронювання місця на рейсі може здійснюватись як із закріпленням конкретного місця за пасажиром на борту повітряного судна, так і без його закріплення.

6.3.2. Авіакомпанія має право змінити надане пасажиру місце у зв’язку із необхідністю забезпечення безпеки та/або з технічних причин.

6.3.3. У разі придбання пасажиром квитка з відкритою датою вильоту бронювання місця на рейсі здійснюється на загальних підставах.
У разі звернення пасажира, який має квиток з відкритою датою вильоту з проханням надати місце на рейс, на якому немає вільних місць, авіакомпанія або її агент з продажу зобов’язаний запропонувати пасажиру здійснити бронювання на найближчий рейс, на якому є вільні місця.

6.3.4. Першочергове та позачергове право на отримання місця на рейс визначається згідно із законодавством України.
Авіакомпанія може доповнювати перелік осіб, які мають право на першочергове та позачергове отримання місця на рейсі.

6.3.5. У разі бажання пасажира здійснювати політ на конкретному місці у повітряному судні авіакомпанія має право справляти за це встановлений нею збір. Інформація про встановлені збори розміщена на веб-сайті авіакомпанії flymotorsich.com.
6.4. Повторне підтвердження бронювання зворотнього вильоту
6.4.1. Авіакомпанія має право вимагати від пасажира зробити повторне підтвердження бронювання зворотного вильоту у випадках, передбачених правилами авіакомпанії.
Якщо договором повітряного перевезення передбачено декілька сегментів маршруту польоту, повторне підтвердження бронювання зворотного вильоту може вимагатися для кожного сегменту маршруту.
Авіакомпанія повинна поінформувати пасажира щодо умов, способу та строку повторного підтвердження бронювання зворотного вильоту під час здійснення бронювання та/або оформлення квитка.

6.4.2. Повторне підтвердження бронювання зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або бронювання на рейс здійснено менше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.

6.4.3. У разі невиконання пасажиром вимог щодо повторного підтвердження бронювання зворотного вильоту авіакомпанія має право анулювати непідтверджене бронювання, але не раніше ніж за 72 години до відправлення рейсу за розкладом.
6.5. Бронювання та продаж перевезень через мережу Інтернет
6.5.1. Забронювати квиток через мережу Інтернет можна за допомогою веб-сайту авіакомпанії flymotorsich.com або агентів з продажу.

6.5.2. Оформлення замовлення є підтвердженням того, що користувач погоджується з умовами договору повітряного перевезення, ознайомлений з правилами і умовами авіакомпанії, а також умовами застосування тарифів.

6.5.3. Після здійснення бронювання та оплати перевезення на електронну адресу, зазначену в бронюванні, користувачу надсилається маршрут-квитанція (Itinerary/Receipt) та умови договору перевезення між пасажиром, зазначеним у маршрут-квитанції, та авіакомпанією.

6.5.4. Пасажир не може скасувати самостійно сплачене та оформлене бронювання через мережу Інтернет. Цю операцію здійснює авіакомпанія або агент з продажу за умови оформлення пасажиром заяви на повернення коштів.

6.5.5. Авіакомпанія та її агент з продажу, за допомогою веб-сайту якої здійснено бронювання, зобов’язана своєчасно інформувати пасажира про зміни у бронюванні, зроблені авіакомпанією. Інформацію про зміни у бронюванні авіакомпанія повиннна внести в АСБ/ГРС не пізніше ніж за 8 годин до вильоту. В іншому разі агент з продажу не відповідає за своєчасність інформування пасажира про зміни у бронюванні.
Закрити
VII. Обслуговування пасажирів
7.1. Обслуговування пасажирів в аеропорту
7.1.1. Експлуатант аеропорту або агент з обслуговування повинен забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
- часу відправлення та прибуття повітряного судна;
- місця і часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
- затримок або скасування рейсів та їх причин;
- способів і маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами та з аеропорту до міста;
- правил та порядку проведення контролю на авіаційну безпеку, догляду пасажирів, їх ручної поклажі та багажу;
- загальних правил виконання пасажирами вимог, пов’язаних із прикордонним, митним, імміграційним, санітарно-епідеміологічним, ветеринарно-санітарним, фітосанітарним та іншими видами контролю;
- місця розташування кімнати матері та дитини, поста правоохоронних органів, довідкової, медпункту, вбиральні тощо;
- місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення багажу.

7.1.2. Усі оголошення, що здійснюються в аеропортах України, мають виконуватись українською та англійською мовами. У міжнародних аеропортах оголошення додатково можуть виконуватись мовою країни, з/до якої виконується рейс.

7.1.3. В аеропорту авіакомпанія або агент з обслуговування забезпечує:
- реєстрацію пасажирів та оформлення багажу до перевезення;
- наземне перевезення пасажирів, багажу до місця стоянки повітряного судна та організовує посадку пасажирів на борт повітряного судна і завантаження багажу;
- організацію висадки пасажирів з борту повітряного судна та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до відповідного термінала аеропорту прибуття і видачу багажу;
- інформування щодо затримки/скасування рейсу не пізніше ніж за 10 хвилин до часу прибуття повітряного судна за розкладом.

7.1.4. Час проведення реєстрації пасажирів (початок, закінчення) зазначений у пунктах 9.3 та 9.4 розділу IХ цих Правил.

7.1.5. Час закінчення посадки пасажирів на борт повітряного судна – 15 хвилин до часу вильоту рейсу, що зазначений у квитку.

7.1.6. Час початку та закінчення реєстрації і посадки у літак повинен бути зазначений у квитку або в іншому документі, що надається пасажиру під час продажу квитка.
7.2. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна
7.2.1. Авіакомпанія надає пасажирам на борту повітряного судна комплекс послуг залежно від типу та облаштування повітряного судна, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку. Обсяг послуг і порядок їх надання визначаються правилами авіакомпанії. Про обсяг послуг і порядок надання послуг можна безпосередньо дізнатись у авіакомпанії, уповноваженого нею агента або на веб-сайті авіакомпанії flymotorsich.com .

7.2.2. Авіакомпанія має забезпечити:
- обладнання пасажирського салону повітряного судна технічними засобами та системами забезпечення безпеки пасажирів; підтримку відповідного температурного режиму в салоні, засобами індивідуального користування для пасажирів (індивідуальне освітлення, вентилятор, столик для харчування, система прив’язних ременів безпеки, кисневих масок тощо);
- підтримку належного санітарно-гігієнічного стану салону повітряного судна;
- справність та укомплектованість обладнання, інвентарю та засобів обслуговування пасажирів;
- наявність місць для пасажирів з дітьми;
- можливість розміщення осіб, які транспортуються на ношах (якщо це передбачено конфігурацією повітряного судна, детальнішу інформацію можна знайти на веб-сайти авіакомпанії flymotorsich.com), інших пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

7.2.3. Авіакомпанія на борту повітряного судна повинна мати підготовлений персонал у достатній кількості для здійснення обслуговування пасажирів, у тому числі надання першої долікарської допомоги, а також для забезпечення безпеки польоту відповідно до законодавства України.

7.2.4. На борту повітряного судна авіакомпанія повинна забезпечити надання таких безкоштовних послуг:
- допомога пасажирам під час посадки або висадки до/з борту повітряного судна (знаходження місця, розміщення ручної поклажі тощо);
- інформаційно-довідкове обслуговування - своєчасне і достовірне інформування пасажирів щодо правил поведінки на борту повітряного судна, безкоштовних і платних послуг, що надаються, умов польоту, використання аварійно-рятувального обладнання, місць розташування у салоні повітряного судна індивідуальних засобів захисту та надувних трапів, місць розташування основних і запасних виходів, умов покидання повітряного судна в аварійних ситуаціях;
- перша долікарська допомога;
- надання питної води за вимогою пасажира;
- користування туалетними кімнатами.
Авіакомпанія зобов’язана повідомити пасажирів про послуги, які надаються на борту повітряного судна безкоштовно та порядок їх надання одразу після початку польоту.

7.2.5. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна може здійснюватись у таких класах:
- першому;
- бізнес;
- преміум або комфорт (покращеному економічному);
- економічному.

7.2.6. Харчування та гарячі напої надаються на борту повітряного судна відповідно до норм, установлених авіакомпанією.

7.2.7. Авіакомпанія може надавати пасажиру додаткові послуги у польоті. Перелік додаткових послуг, порядок їх надання та оплати встановлюються правилами авіакомпанії. Авіакомпанія інформує пасажирів про додаткові послуги шляхом розміщення відповідної інформації на своєму веб-сайті flymotorsich.com.

7.2.8. Для надання першої долікарської допомоги у польоті авіакомпанія зобов’язана мати на борту повітряного судна аптечки першої допомоги у такій кількості на кількість пасажирських крісел:
- від 0 до 99 - 1 одиниця;
- від 100 до 199 - 2 одиниці;
- від 200 до 299 - 3 одиниці;
- від 300 та більше - 4 одиниці.
7.3. Вимоги до якості послуг, що надаються пасажирам на борту повітряного судна, залежно від класу обслуговування
7.3.1. Обслуговування пасажирів першого та бізнес-класу здійснюється в окремому салоні. Компоновка салону першого та бізнес-класу залежить від типу повітряного судна, що експлуатується. Кількість місць в салоні першого та бізнес-класу залежить від компоновки конкретного повітряного судна.

7.3.2. Преміум-клас (комфорт-клас) - клас підвищеної комфортності, стандарти обслуговування в якому (харчування та норми перевезення багажу) мають бути вищими за стандарти обслуговування в економічному класі. Салон преміум-класу (комфорт-класу) обладнується кріслами, передбаченими для салону економічного класу. Авіакомпанія може обладнати салон преміум-класу кріслами, аналогічними кріслам першого класу або бізнес-класу.

7.3.3. Салон преміум-класу (комфорт-класу) відділяється від салону бізнес-класу та салону економічного класу переділом (жорстким або м’яким).

7.3.4. Під час продажу квитка авіакомпанія зобов’язана поінформувати пасажира про обслуговування, яке надається пасажирам першого класу, бізнес-класу та преміум-класу (комфорт-класу) відповідно до правил авіакомпанії.

7.3.5. Салон економічного класу розташовується за салоном першого класу, бізнес-класу або за салоном преміум-класу (комфорт-класу) у разі його наявності. Розміщення пасажирів здійснюється в пасажирському салоні зі стандартними кріслами.

7.3.6. Надання послуг із забезпечення пасажирів харчуванням має здійснюватись із суворим дотриманням строків зберігання продуктів.
7.4. Вимоги з техніки безпеки на борту повітряного судна
7.4.1. Повітряне судно має бути забезпечене необхідним комплектом аварійно-рятувального обладнання та засобами екстреної евакуації пасажирів в аварійній ситуації.

7.4.2. Заборонено приймати на борт повітряного судна тару, інвентар та обладнання, для яких не передбачено гнізд, стелажів або спеціальних кріплень.

7.4.3. Максимальна кількість осіб на борту повітряного судна не має перевищувати кількості крісел та сидінь, забезпечених прив’язними ременями безпеки.

7.4.4. Перед злетом, посадкою і в особливих випадках пасажири зобов’язані застібнути прив’язні ремені, бортпровідники проконтролювати застібнуте положення і натягнення ременів у кожного пасажира. Діти до двох років, які перевозяться без надання окремого місця, розміщуються на колінах у дорослих пасажирів, які повинні міцно тримати їх руками та фіксувати спеціальними ременями, що кріпляться до ременів безпеки дорослих пасажирів.

7.4.5. На кожному рейсі бортпровідники повинні:
- своєчасно і правильно інформувати пасажирів щодо місць розташування аварійного обладнання і правил його використання;
- ознайомити пасажирів з інструкцією з техніки безпеки;
- ретельно оглянути всі пасажирські приміщення повітряного судна з метою виявлення сторонніх речей;
- під час прийому та розміщення пасажирів на повітряному судні ретельно дотримуватись вимог центрування, не допускати розміщення громіздких речей на багажних полицях та розміщення будь-яких речей у проходах, біля вхідних дверей та запасних виходів;
- під час польоту в зоні турбулентності вимагати, щоб пасажири перебували в кріслах із застібнутими прив’язними ременями безпеки;
- перед посадкою пасажирів на борт повітряного судна та висадкою з нього перевірити правильність установки трапа;
- перед злетом та посадкою повітряного судна перевірити правильність установки та надійність кріплення обладнання та інвентарю;
- не допускати пересування пасажирів у салоні під час ввімкнення табло «Пристебнути ремені».

7.4.6. Люльки для немовлят мають установлюватися після зльоту повітряного судна та вимкнення табло «Пристебнути ремені» та прибиратися не пізніше ввімкнення табло «Пристебнути ремені» перед посадкою повітряного судна.

7.4.7. Авіакомпанія повинна забезпечити безпеку в салоні, належне та надійне розміщення ручної поклажі, багажу, змінного обладнання тощо.
Закрити
VIII. Перевезення деяких категорій пасажирів
8.1. Перевезення пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю
8.1.1. Авіакомпанія або агент з продажу не має права відмовляти у бронюванні місць особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, крім випадків, зазначених у пункті 8.1.2 цієї глави.

Авіакомпанія та агент з обслуговування не мають права відмовляти особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю в посадці на борт повітряного судна за наявності чинного квитка та бронювання, крім випадків, зазначених у пункті 8.1.2 цієї глави.


8.1.2. Авіакомпанія, агент з продажу, агент з обслуговування можуть відмовити особі з інвалідністю або з обмеженою рухливістю в підтвердженні бронювання, посадці на борт повітряного судна, а також вимагати супроводження такої особи іншою особою, яка здатна надати йому необхідну допомогу:
- з метою дотримання вимог безпеки, встановлених міжнародним правом, законодавством України та вимог безпеки, встановлених органом, який видав дійсний сертифікат експлуатанта;
- якщо розмір повітряного судна, його дверей унеможливлює посадку на борт повітряного судна або перевезення пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.
У разі відмови у підтвердженні бронювання із зазначених у цьому пункті причин авіакомпанія, агент з продажу в першу чергу мають докласти всіх можливих зусиль, щоб запропонувати такій особі прийнятний альтернативний варіант перевезення.

8.1.3. Пасажирам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, яким було відмовлено у посадці на борт повітряного судна з причин, зазначених у пункті 8.1.2 цієї глави, а також будь-якій особі, яка супроводжує пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, авіакомпанія має в першу чергу запропонувати відшкодування вартості квитка або зміну маршруту відповідно до пункту 15.2.2 глави 15.2 розділу XV цих Правил. Виплата компенсації у такому разі не здійснюється. Право на зворотний рейс або зміну маршруту надається за умови дотримання всіх вимог безпеки.

8.1.4. Авіакомпанія, агент з продажу зобов’язані оприлюднити на своїх веб-сайтах українською та англійською мовами, а також за потреби іншими мовами правила безпеки, супроводу та умови перевезення пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, а також будь-які обмеження щодо їх перевезення або перевезення пересувних засобів з огляду на технічні можливості повітряного судна.
Туроператор та агент з продажу повинні довести до відома пасажирів правила безпеки, супроводу й обмеження для рейсів, залучених до комплексних подорожей, поїздок і турів, які він організовує та/або пропонує для продажу.

8.1.5. У разі відмови особі з інвалідністю або з обмеженою рухливістю у здійсненні бронювання або посадки на борт повітряного судна з причин, зазначених у пункті 8.1.2 цієї глави, авіакомпанія, агент з продажу або агент з обслуговування повинні негайно поінформувати таку особу про причину відмови та за вимогою особи, якій відмовлено у здійсненні бронювання або посадці на борт повітряного судна, протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту надати додаткове письмове повідомлення про причини відмови.

8.1.6. Експлуатант аеропорту спільно з користувачами аеропорту та із залученням організацій, які представляють інтереси осіб з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, мають визначити місця розташування пунктів прибуття та відправлення до/з будівлі аеровокзалу (терміналу) або в межах аеропорту, у яких пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю могли б безперешкодно повідомити про своє прибуття та зробити запит про надання необхідної допомоги. Пункти відправлення та прибуття можуть бути розташовані в одному або в різних місцях.
У визначених місцях розташування пунктів прибуття та відправлення має бути розміщена основна інформація про послуги, розташування пунктів обслуговування тощо у форматі, доступному для сприйняття пасажирами з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

8.1.7. З метою забезпечення прав пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю під час користування послугами повітряного перевезення експлуатанти аеропортів та авіаперевізники повинні створити групи (служби) надання допомоги особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

Такі групи (служби) можуть бути як постійно діючими (наприклад, в аеропортах з великим обсягом перевезень пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю), так і тимчасово діючими (організовані з числа працівників зміни для конкретних випадків обслуговування пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю).

8.1.8. Пасажир зобов’язаний самостійно до початку подорожі визначитися з можливістю використовувати повітряний транспорт, ураховуючи стан свого здоров’я. Авіакомпанія повинна надати відповідну інформацію про рейс у доступній для сприйняття пасажира формі.

8.1.9. Авіакомпанія та агенти з продажу повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення надання у всіх своїх пунктах продажу, у тому числі під час продажу за допомогою телефонного та мобільного зв’язку, мережі Інтернет, інформації щодо допомоги пасажирам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, яку надає авіакомпанія, умови і порядок замовлення такої допомоги.
Агент з продажу, отримавши запит щодо необхідності надання допомоги особі з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, повинен в найкоротший строк направити такий запит авіакомпанії.

8.1.10. Запит на отримання допомоги під час перевезення особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю має бути надісланий агентом з продажу, який отримав такий запит, або пасажиром (його представником) авіакомпанії не пізніше ніж за 48 годин до оголошеного часу відправлення рейсу. Авіакомпанія повинна передати відповідну інформацію принаймні не пізніше ніж за 36 годин до оголошеного відправлення рейсу:
- аеропортам відправлення, прибуття і транзиту;
- обслуговуючому авіаперевізнику, якщо такий перевізник не здійснив бронювання.
У всіх випадках, крім зазначених у цьому пункті, авіакомпанія, її агент з продажу повинні передати інформацію якнайшвидше.
Якщо подія, яка призвела до втрати рухливості, сталась менше ніж за 24 години до вильоту або запит на отримання допомоги не було здійснено під час бронювання, питання щодо можливості перевезення особи, яка втратила рухливість, вирішується в оперативному порядку за номерами телефонів, які розміщуються на веб-сайті авіакомпанії flymotorsich.com.

8.1.11. Після відправлення рейсу авіакомпанія або агент з обслуговування повинен якнайшвидше направити повідомлення до аеропорту призначення про кількість пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю на рейсі, зазначивши про необхідну допомогу.

8.1.12. Якщо пасажир з інвалідністю або з обмеженою рухливістю прибуває до аеропорту з метою здійснення повітряного перевезення, на яке він має бронювання, експлуатант аеропорту повинен забезпечити надання допомоги, зазначеної у пунктах 8.1.18, 8.1.19 цієї глави, за умови, що запит щодо допомоги під час перевезення особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю направлено авіакомпанією принаймні за 48 годин до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку.
Запит щодо допомоги під час перевезення пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю поширюється на зворотний рейс, якщо на рейс відправлення та на зворотний рейс було укладено договір з авіакомпанією, про що має бути повідомлено пасажира.

8.1.13. У разі потреби у використанні собаки-поводиря або інших службових тварин авіакомпанія повинна забезпечити перевезення пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю разом з собакою-поводирем або іншою службовою твариною. Пасажирів, яких супроводжує собака-поводир, розміщують на місцях, де є вдосталь простору для розміщення собаки-поводиря, неподалік від запасного виходу. Собака-поводир та службові тварини перевозяться безкоштовно. Правила перевезення службових тварин встановлюються авіакомпанією.

8.1.14. У разі неотримання запиту про надання допомоги під час перевезення особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю експлуатант аеропорту повинен вжити усіх можливих заходів для надання необхідної допомоги, зазначеної у пунктах 8.1.18, 8.1.19 цієї глави.

8.1.15. Положення пункту 8.1.12 цієї глави застосовується за умови, якщо пасажир з інвалідністю або з обмеженою рухливістю присутній на реєстрації у час, визначений авіакомпанією (туроператором) та доведений до відома пасажира письмово (у тому числі за допомогою електронних засобів), або не пізніше однієї години до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку.
Також положення пункту 8.1.12 цієї глави застосовуються, якщо пасажир прибуває у визначене для обслуговування пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю місце в межах аеропорту:
- в час, визначений авіакомпанією (туроператором), агентом з обслуговування, що обслуговує рейси авіакомпанією, і доведений до відома пасажира письмово (у тому числі за допомогою електронних засобів); або
- не пізніше ніж за дві години до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку, якщо не було повідомлено про час прибуття до аеропорту.

8.1.16. Якщо пасажир з інвалідністю або з обмеженою рухливістю здійснює пересадку в аеропорту, розташованому на території України, експлуатант аеропорту або агент з обслуговування, який надає послуги авіакомпанії в аеропорту транзиту, забезпечує надання допомоги, зазначеної у пунктах 8.1.18, 8.1.19 цієї глави.

8.1.17. Допомога під час перевезення пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, зазначена у пунктах 8.1.18, 8.1.19 цієї глави, має відповідати потребам таких осіб та надається експлуатантом аеропорту безкоштовно.

8.1.18. Експлуатант аеропорту або агент з обслуговування повинен вжити заходів для того, щоб пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю мали змогу:
- повідомити про своє прибуття до аеропорту, у тому числі за допомогою «кнопки виклику» або переговорного засобу в доступному місці і на зручному для таких пасажирів рівні, та звернутися по допомогу у визначених місцях у межах і поза межами будівель термінала аеропорту;
- пересуватися з визначеного пункту до стійки реєстрації;
- здавати та реєструвати багаж;
- пересуватися від стійки реєстрації до повітряного судна з проходженням міграційних, митних та інших процедур;
- здійснювати посадку/висадку на/з борт(у) повітряного судна за допомогою ліфтів, крісел колісних, салонних крісел колісних або іншої необхідної підтримки;
- пересуватися від дверей повітряного судна до свого місця;
- зберігати та діставати багаж у салоні повітряного судна;
- пересуватися від свого місця до дверей повітряного судна;
- пересуватися від повітряного судна до зали видачі багажу та отримувати багаж з проходженням міграційних і митних процедур;
- пересуватися від зали отримання багажу до визначеного пункту контролю;
- пересуватися до виходу для здійснення посадки на стикувальний рейс у разі транзиту з отриманням допомоги в повітрі та на землі, а також за потреби у межах та між терміналами аеропорту;
- пересуватися за потреби до туалетної кімнати в межах термінала;
- отримувати необхідну для здійснення перельотів інформацію у прийнятних форматах;
- здійснювати тимчасову заміну на аналогічній основі пошкоджених або загублених пересувних засобів.
Також експлуатант аеропорту за потреби має забезпечити обслуговування собак-поводирів.

8.1.19. Експлуатант аеропорту або агент з обслуговування повинен забезпечити обслуговування всіх необхідних засобів пересування особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, у тому числі крісел колісних з електричним приводом, за умови завчасного попередження за 48 годин та з урахуванням можливих обмежень простору на борту повітряного судна та відповідно до положень ІСАО, ІАТА й законодавства України у сфері перевезення небезпечних вантажів.

8.1.20. Якщо пасажиру з інвалідністю або з обмеженою рухливістю допомагає особа, яка її супроводжує, такій особі має бути надана можливість допомагати пасажиру з інвалідністю або з обмеженою рухливістю в аеропорту, під час посадки та висадки з повітряного судна.
Авіакомпанія повинна забезпечити пасажира, який супроводжує пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, місцем на борту повітряного судна, яке розташоване поруч з місцем, наданим особі, яку супроводжують.

8.1.21. Авіакомпанія має забезпечити транспортування до двох одиниць пересувних засобів кожним пасажиром з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, в тому числі крісел колісних з електричним приводом за умови попередження за 48 годин та з урахуванням можливих обмежень простору на борту повітряного судна та згідно з положеннями ІСАО, ІАТА та законодавством України у сфері перевезення небезпечних вантажів.

8.1.22. На виконання вимог безпеки пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю розташовуються в салоні повітряного судна неподалік від запасного виходу так, щоб не перешкоджати швидкій евакуації пасажирів з повітряного судна.
Авіакомпанія повинна забезпечити надання допомоги таким пасажирам під час пересування в салоні повітряного судна.

8.1.23. Якщо крісла колісні, інші пересувні засоби або допоміжні пристрої було загублено або пошкоджено під час обслуговування в аеропорту або транспортування на борту повітряного судна, пасажир, якому належить таке обладнання, має право на отримання компенсації вартості такого майна.

8.1.24. Зобов’язання перед пасажиром з інвалідністю або з обмеженою рухливістю відповідно до положень цієї глави не може бути обмежено або не виконано.

8.1.25. Авіакомпанія не відповідає за погіршення стану здоров’я пасажирів або інші наслідки, які можуть статися через вік пасажира, його психічний або фізичний стан під час посадки/висадки на/з борт(у) повітряного судна, здійснення перельоту або після завершення повітряного та наземного перевезення у межах аеропорту.

8.1.26. Пасажир, фізичний стан якого викликає у авіакомпанії занепокоєння, допускається до повітряного перевезення у разі надання ним авіакомпанії довідки закладу охорони здоров’я про те, що його фізичний стан дозволяє подорожувати повітряним транспортом, а в окремих випадках і про те, що його захворювання не становить небезпеки для оточення. Така довідка має бути видана не пізніше ніж за 5 днів до дати запланованого вильоту.

8.1.27. Перевезення тяжкохворих пасажирів та пасажирів на ношах здійснюється тільки у супроводі особи, яка забезпечуватиме догляд за таким пасажиром під час польоту, та з наданням їм місця (місць) на повітряному судні з оплатою за тарифом, який встановлює авіакомпанія.

8.1.28. У разі якщо пасажир не може бути переміщений з нош на крісло на час польоту, можливість його перевезення визначається заздалегідь за погодженням між авіакомпанією та особою, яка супроводжує пасажира на ношах.

8.1.29. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні пасажира на ношах, якщо на повітряному судні немає необхідних для його перевезення умов.

8.1.30. Авіакомпанія, експлуатанти аеропортів та агенти з обслуговування повинні забезпечити достатній рівень кваліфікації свого персоналу, який здійснює надання допомоги особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

8.1.31. За можливості авіакомпанія, експлуатанти аеропортів та агенти з обслуговування визначають окрему стійку реєстрації для осіб з інвалідністю або з обмеженою рухливістю. За можливості персонал зазначених суб’єктів аеропортової діяльності повинен пройти відповідне навчання, у тому числі з жестової мови, включаючи міжнародну мову.
8.2. Перевезення дітей
8.2.1. Дітьми на повітряному транспорті вважаються немовлята (infant -INF) до 2 років та діти (children - CHD) віком від 2 до 12 років.

8.2.2. Діти віком до 2 років перевозяться без надання окремого місця, а віком від 2 до 12 років - з наданням окремого місця.

8.2.3. Діти можуть перевозитися як у супроводі, так і без супроводу дорослого пасажира за умови дотримання вимог, визначених у пунктах 8.2.4. – 8.2.8. цієї глави.

8.2.4. За категорією «дитина, що перевозиться без супроводу» можуть оформлюватись діти віком від 5 до 14 років у разі внутрішнього перевезення, діти віком від 5 до 16 років - у разі міжнародного перевезення, у разі трансферного перевезення, де є міжнародний сегмент, можуть оформлюватись діти віком від 5 до 16 років.

8.2.5. Вік дитини визначається на дату початку перевезення від аеропорту відправлення, зазначеного у квитку.

8.2.6. Дитина, що подорожує без супроводу, приймається до повітряного перевезення за умови заповнення батьками дитини або особами, які виконують їх обов’язки, відповідних належно оформлених документів та сплати послуг, встановлених правилами авіакомпанії. Інформацію про тарифи на перевезення можна отримати, звернувшись за телефонами, що розміщені на веб-сайті авіакомпанії flymotorsich.com.

8.2.7. Дорослий пасажир має право на перевезення з собою не більше двох немовлят, одне з яких перевозиться без надання окремого місця, а друге - з наданням окремого місця, за тарифом, встановленим авіакомпанією для перевезення дітей віком від 2 до 12 років.
Немовля, для якого було оплачено окреме місце, перевозиться в автомобільному кріслі для перевезення дітей, яке сертифіковане для використання його на повітряному транспорті.
Якщо пасажир не має такого автомобільного крісла, авіакомпанія має право відмовити в перевезенні немовляти на окремому місці.

8.2.8. Пасажирам з дітьми до 2 років надаються місця, обладнані додатковою кисневою маскою.
8.3. Перевезення вагітних жінок та породіль
8.3.1. Вагітні жінки до перевезення повітряним транспортом приймаються авіакомпанією за умови, якщо строк вагітності становить до 35 тижнів, а при багатоплідності – не більше 32 тижнів, при умові задовільного стану здоров'я. Зазначене повинно бути підтверджено довідкою лікарняної установи про строк вагітності та стан здоров'я, яка надається авіакомпанії після 28 тижнів вагітності, що розраховується за очікуваним строком пологів.

8.3.2. Вагітні жінки, строк вагітності яких є більшим ніж 35 тижнів, очікувані пологи яких можуть настати менше ніж за 4 тижні, повинні надати медичну довідку про стан свого здоров'я, що повинна бути оформлена лікарняною установою не раніше ніж за 5 днів до початку перевезення. У медичній довідці повинна зазначатися стадія вагітності та надано підтвердження, що вагітність проходить без ускладнень. При цьому, медична довідка може бути необхідна у більш ранній період вагітності, якщо у представника чи агента авіакомпанії виник сумнів щодо строків вагітності або строків очікуваних пологів, або якщо вагітність проходить з ускладненнями.

8.3.3. Авіакомпанія відмовляє вагітним жінкам у перевезенні навіть за наявності медичної довідки, якщо настання пологів очікується у найближчі 7 днів.

8.3.4. Перевезення породіль після пологів і новонароджених дітей протягом перших 7 днів, рахуючи з дня народження, заборонено.

8.3.5. Для перевезення дітей, народжених раніше природного терміну, батьки дітей або супроводжуючі дорослі особи зобов'язані пред'явити медичну довідку на кожну дитину, що підтверджує можливість перевезення дитини повітряним транспортом.

8.3.6. Відповідальність за достовірність пред'явлених медичних довідок щодо можливості повітряного перевезення вагітних жінок та породіль покладається на їх пред'явників та батьків дітей і супроводжуючих їх дорослих осіб. У разі погіршення стану здоров'я дітей або настання інших негативних наслідків під час їх повітряного чи наземного транспортування в межах аеропорту, повна відповідальність покладається на зазначених дорослих осіб.

8.3.7. У разі будь-яких сумнівів у агента з обслуговування та/або представника авіакомпанії щодо можливості безпечного здійснення вагітною жінкою повітряної подорожі, строк вагітності якої перевищує - 35 тижнів, а у разі багатоплідності - 32 тижні, у перевезенні може бути відмовлено.
8.4. Перевезення депортованих та недопущених у країну пасажирів
8.4.1. Авіакомпанія не відповідає за відмову державних органів надати пасажиру дозвіл на в’їзд у країну.

8.4.2. Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів повернутися в пункт відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзиту, а також сплатити відповідну вартість перевезення у зворотному напрямку.

8.4.3. Авіакомпанія може використати на оплату такого перевезення будь-які кошти з раніше сплачених йому пасажиром сум за невиконане перевезення, які залишилися в його розпорядженні, або з будь-яких інших коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії.

8.4.4. Вартість квитка для перевезення депортованих осіб сплачують органи державної влади країни, яка прийняла рішення про депортацію таких осіб до країни, в яку здійснюється депортація.

8.4.5. Авіакомпанії до початку перевезення повинна бути надана вся інформація щодо наявності на рейсі потенційно небезпечних пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку. У разі перевезення на повітряному судні осіб, що перебувають під вартою, у польотних документах потрібно зробити відповідні записи.

8.4.6. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні депортованих осіб відповідно до пункту 10.1. розділу Х цих Правил, якщо відсутні необхідні для перевезення документи або є підстави вважати, що депортовані особи можуть становити загрозу безпеці життя і здоров’я інших пасажирів або завдати шкоду безпеці польоту.

8.4.7. Забороняється відмовляти в перевезенні потенційно небезпечних пасажирів з причин заміни чи зміни конфігурації повітряного судна тощо.

8.4.8. Депортовані особи перевозяться тільки в економічному класі салону повітряного судна. У разі перепродажу квитків забороняється підвищення класу обслуговування для цієї категорії пасажирів.

8.4.9. Доставка та посадка на борт повітряного судна цих категорій пасажирів здійснюються до загальної посадки пасажирів, висадка з борту здійснюється в останню чергу після висадки інших пасажирів рейсу.

8.4.10. Заборонено обслуговування цих категорій пасажирів алкогольними напоями та надання їм металевих столових приборів і гарячого харчування.

8.4.11. Місця цим категоріям пасажирів надаються тільки у хвостовій частині пасажирського салону повітряного судна. По можливості потенційно небезпечні пасажири повинні бути відокремлені від інших пасажирів одним або кількома рядами вільних крісел.

8.4.12. Потенційно небезпечні пасажири не приймаються до перевезення згідно з рішенням авіакомпанії.

8.4.13. Депортовані особи приймаються авіакомпанією тільки до прямого повітряного перевезення за умови, якщо:
- відповідний орган державної влади, який здійснює депортацію (відправлення), не менше ніж за 24 години до виконання рейсу повідомив та подав авіакомпанії на депортованих осіб достатні відомості (номер рейсу, кількість депортованих, причини депортації, наявність серед депортованих осіб, що притягувалися до кримінальної відповідальності, наявність інфекційних хворих та психічно хворих і перелік посадових осіб, які супроводжують цих депортованих осіб);
- є всі необхідні документи для прийняття до перевезення таких осіб.

8.4.14. Депортовані особи приймаються до трансферного повітряного перевезення за умови, що:
- бронювання перевезення підтверджене на всіх ділянках трансферного маршруту;
- трансфер не пов’язаний з переходом/переїздом депортованих осіб до іншого термінала або аеропорту;
- трансфер не пов’язаний з ночівлею у пункті трансферу, мінімальний час стикування рейсів не може бути менше, ніж передбачається для цього аеропорту, та має додатково враховувати час для транспортування і розміщення таких осіб у пункті пересадки на інший рейс.

8.4.15. Роз’єднувати депортовані родини під час перевезення заборонено. У випадку перевезення великих депортованих родин дозволяється перевищення максимальної кількості цивільних депортованих на одному рейсі.

8.4.16. Особи, що перебувають під вартою, приймаються до перевезення у кількості не більше однієї особи на рейсі та у супроводі не менше двох конвоїрів (уповноважених осіб відповідного державного органу).
Закрити
IX. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу
9.1. Для перевезення пасажирів та оформлення багажу авіакомпанія або агент з обслуговування відповідно до договору перевезення забезпечує проведення реєстрації пасажирів та оформлення багажу із застосуванням автоматизованих систем контролю відправлень (DCS), за винятком здійснення перевезення з аеропортів (злітно-посадкових майданчиків), не обладнаних автоматизованими системами контролю відправлень.
Пасажир може здійснювати реєстрацію також самостійно за допомогою веб-сайту авіакомпанії flymotorsich.com.
Реєстрація в аеропорту здійснюється безкоштовно, якщо:
- це передбачено правилами застосування тарифу, за яким було придбано квиток;
- не можна здійснити реєстрацію за допомогою веб-сайту авіакомпанії або за допомогою кіоску самообслуговування.
В іншому разі за здійснення реєстрації в аеропорту авіакомпанія може стягувати додаткову плату. Інформація про це оприлюднюється на веб-сайті авіакомпанії flymotorsich.com та є доступною пасажирам для ознайомлення.

9.2. Пасажир допускається до перевезення за умови:
- наявності оформленого належним чином квитка;
- пред’явлення одного з документів, визначених у пункті 9.6 цього розділу;
- виконання вимог імміграційного та митного контролю;
- проходження контролю на авіаційну безпеку;
- дотримання правил авіакомпанії.

9.3. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу на рейси в аеропорту починається не пізніше ніж за 2 години до часу відправлення міжнародного рейсу та не пізніше ніж за 1,5 години до часу відправлення внутрішнього рейсу за розкладом. Закінчуються реєстрація пасажирів не раніше ніж за 45 хвилин до часу відправлення міжнародного рейсу та не раніше 35 хвилин до часу відправлення внутрішнього рейсу за розкладом. Проте, час початку реєстрації може варіюватися в залежності від умов аеропорту вильоту та договору з відповідною обслуговуючою компанією, інформація про це розміщена на веб-сайті авіакомпанії flymotorsich.com.

9.4. Реєстрація пасажирів на рейс на веб-сайті авіакомпанії flymotorsich.com розпочинається за 23 години та закінчується за 2 години до часу відправлення внутрішнього рейсу та за 2,5 години до часу відправлення міжнародного рейсу за розкладом. У межах зазначеного терміну пасажир може власноручно зареєструватися на рейс на веб-сайті авіакомпанії.
При цьому, час закінчення такої реєстрації розраховується пасажиром з урахуванням часу, який йому необхідний для своєчасного прибуття з багажем в аеропорт відправлення для виконання вимог пункту 9.3. цих Правил.
Пасажир повинен передбачити необхідний час для реєстрації та оформлення багажу, здійснення посадки, проходження необхідних перед польотом адміністративних формальностей та виконання вимог, пов'язаних з проходженням митного, санітарно-карантинного, ветеринарного, фіто-санітарного, прикордонного та іншого виду контролю, передбаченого чинним законодавством України та країни прямування.

9.5. Для дотримання формальностей, пов'язаних з процедурою відправлення, пасажир повинен прибути до місця проведення авіакомпанією реєстрації і пропускного пункту з необхідними для подорожі документами не пізніше ніж у час, визначений авіакомпанією (її агентом з продажу). Якщо пасажир прибуде до місця реєстрації і пропускного пункту після закінчення реєстрації або з'явиться без необхідних документів для подорожі, то авіакомпанія може анулювати бронювання і не зобов'язана затримувати рейс.

9.6. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу здійснюються на підставі квитка та одного із зазначених документів:
- паспорт громадянина України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- проїзний документ дитини;
- дипломатичний паспорт;
- службовий паспорт;
- посвідчення особи моряка;
- посвідчення члена екіпажу;
- посвідчення особи на повернення в Україну;
- паспортний документ іноземця, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною;
- у випадках, передбачених міжнародними договорами України, - інші документи, що можуть використовуватися для виїзду за кордон.

9.7. Авіакомпанія зобов’язана здійснювати перевірку документів, зазначених у пункті 9.6 цього розділу, в разі міжнародного перевезення - належним чином оформлених віз відповідно до вимог країни місця призначення або транзиту та інших документів, необхідних для подорожі. У разі відсутності будь-якого необхідного для подорожі документа авіакомпанія зобов’язана не допустити пасажира до повітряного перевезення. Відмова від повітряного перевезення у такому разі вважається добровільною.

9.8. Під час реєстрації пасажиру надається посадковий талон, у якому зазначаються його прізвище, ім’я, код ІАТА або код ІСАО авіакомпанії, номер рейсу, дата і час відправлення, час початку та закінчення посадки на борт повітряного судна, номер виходу на посадку і номер посадкового місця на борту повітряного судна (за наявності), інша інформація відповідно до правил авіакомпанії.

9.9. Час закінчення посадки на борт повітряного судна залежить від особливостей аеропорту, обставин відправлення рейсу і встановлюється авіакомпанією.
Про час закінчення посадки на борт повітряного судна пасажири отримують інформацію безпосередньо в аеропорту відправлення.
Незважаючи на спосіб забезпечення посадки пасажирів на борт повітряного судна (транспортування автобусом, телескопічним трапом, рукавом, амбуліфтом тощо) та місце стоянки повітряного судна, час закінчення посадки пасажирів на борт повітряного судна не може закінчуватися раніше ніж за 15 хвилин до часу відправлення рейсу.
У разі запізнення або неприбуття пасажира для здійснення посадки на борт повітряного судна авіакомпанія має право не приймати такого пасажира до повітряного перевезення з метою уникнення затримки рейсу. У разі запізнення пасажира або неприбуття на посадку на борт повітряного судна вважається, що пасажир відмовився від польоту добровільно, крім випадків, якщо це сталося з вини авіакомпанії або агента з обслуговування.

9.10. Під час реєстрації пасажирів та оформлення багажу весь багаж пасажира, передбачений для повітряного перевезення, крім речей, зазначених у пункті 11.2.1 глави 11.2 розділу XI цих Правил, підлягає зважуванню.
До речей ручної поклажі, яка за правилами авіакомпанії може перевозитись у салоні повітряного судна, прикріплюється бирка «В кабіну», «Ручна поклажа» (Approved Cabin Baggage).

9.11. Авіакомпанія або агент з обслуговування зобов’язані зазначити у багажній квитанції кількість і вагу прийнятого до повітряного перевезення багажу та видати пасажиру відривний талон ідентифікаційної багажної бирки на зареєстрований багаж.
За наявності у пасажира квитка в електронному вигляді відомості щодо кількості та ваги багажу зазначаються в електронному вигляді в системі відправок DCS.

9.12. Для позначення особливих умов повітряного перевезення зареєстрованого багажу додатково до ідентифікаційної багажної бирки прикріплюється спеціальна попереджувальна багажна бирка без номера («Крихкий» (Fragile); «Пріоритетний» (Priority); «Тварини» (Live Animals); «Трансфер» (Transfer); «Крісло колісне» (Wheelchair); «Дитина без супроводу» (UM); «Доставка до повітряного судна» (Delivery at Aircraft) та інші. Форма багажних бирок має відповідати Резолюціям ІАТА.

9.13. Після реєстрації та оформлення багажу авіакомпанія відповідає за цілісність і схоронність зареєстрованого багажу.
Цілісність та схоронність ручної поклажі забезпечує пасажир.
Збереження багажу, на який прикріплено бирку «Доставка до повітряного судна» (Delivery at Aircraft), забезпечує пасажир до моменту передачі його для завантаження у багажне відділення біля повітряного судна.

9.14. Плата за повітряне перевезення багажу, вага якого перевищує встановлену авіакомпанією норму безкоштовного провезення у главі 11.2. розділу XI цих Правил, стягується згідно з тарифом, встановленим авіакомпанією. Інформацію щодо такої оплати повинна надати авіакомпанія (її агент з продажу та/або агент з обслуговування) під час реєстрації (бронювання). Оплата перевезення такого багажу оформлюється квитанцією про оплату наднормового багажу або ордером різних зборів.

9.15. Умови здійснення реєстрації за допомогою веб-сайту flymotorsich.com визначаються правилами авіакомпанії.

9.16. У разі застосування авіакомпанією реєстрації за допомогою веб-сайту flymotorsich.com вона повинна забезпечити пасажирам можливість безкоштовно зареєструвати багаж в аеропорту, якщо перевезення зареєстрованого багажу передбачено правилами застосування тарифу, за яким придбано квиток.
Закрити
Х. Відмова в перевезенні пасажира та багажу для забезпечення безпеки польотів
10.1. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна:
- у зв’язку з необхідністю виконання чинних законів країни відправлення, прибуття або транзиту;
- на вимогу відповідних державних органів України.

10.2. Для забезпечення безпеки польоту авіакомпанія має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна, виходячи з власних обґрунтованих рішень, якщо:
- психічний чи фізичний стан пасажира дає підстави вважати, що він потребує спеціальної допомоги від авіакомпанії, щодо якої не було відповідного запиту або яку авіакомпанія не може надати з об’єктивних причин, стан пасажира може спричинити дискомфорт іншим пасажирам, призвести до виникнення будь-яких ризиків для нього або інших пасажирів чи власності пасажирів і авіакомпанії;
- пасажир не виконав вимог авіакомпанії, пов’язаних із забезпеченням безпеки польоту, у зв’язку з чим авіакомпанія не може виконати зобов’язання перед іншими пасажирами, які перебувають на борту повітряного судна;
- пасажир поводиться так, що викликає сумніви щодо забезпечення безпеки польоту під час перевезення, а саме демонструє агресивну поведінку та/або висловлює погрози щодо інших пасажирів, працівників авіакомпанії та екіпажу повітряного судна;
- пасажир відмовився пройти перевірку, яку здійснюють працівники служби безпеки авіакомпанії, аеропорту чи відповідних державних органів;
- пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших пасажирів (багажу, вантажу) чи повітряного судна;
- пасажир не сплатив необхідних тарифів та/або зборів (такс);
- пасажир не пред’явив необхідних для повітряного перевезення документів під час перевірки;
- пасажир намагається в’їхати до країни без чинного документа на в’їзд;
- пасажир під час польоту пошкодив або втратив документи, які посвідчують особу, що унеможливлює встановлення особи такого пасажира;
- пасажир перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
- пасажир раніше вчиняв дії, передбачені абзацами другим - одинадцятим цього пункту, і дає підстави вважати, що така поведінка може повторитися;
- пред’явлений пасажиром квиток не є дійсним для перевезення, його придбано в особи, яка не є авіакомпанією чи її агентом з продажу, оголошено втраченим, викраденим, недійсним, він має ознаки підроблення;
- пасажир пред’явив польотний купон, зіпсований або виправлений іншою особою, ніж авіакомпанія чи її агент з продажу;
- у квитку є перший невикористаний польотний купон, а пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами авіакомпанії, тарифом;
- особа, яка пред’явила квиток, не може ідентифікувати себе як особу, зазначену у квитку.
- в інших випадках, передбачених цими Правилами.

10.3. Авіакомпанія має право вилучити квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості, якщо:
- квиток придбано в особи, яка не є авіакомпанією чи її агентом з продажу;
- квиток оголошено втраченим, викраденим, має ознаки підроблення;
- особа, яка пред’явила квиток, не може ідентифікувати себе як особу, зазначену у квитку;
- встановлено факт придбання пасажиром квитка за допомогою фальшивої/викраденої або недійсної платіжної картки;
- неправильно застосовано тариф або пасажир не сплатив вартість повітряного перевезення в повному обсязі на день виконання повітряного перевезення не з вини авіакомпанії та/або агента з продажу.
Авіакомпанія має право вилучити квиток, оголосити його недійсним і повернути його вартість відповідно до пункту 18.2.3 глави 18.2 розділу XVIII цих Правил, якщо порушено строк чинності квитка або у квитку є перший невикористаний купон, а пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами авіакомпанії, тарифом.
Авіакомпанія має право вилучити квиток, оголосити його недійсним і оформити дублікат квитка, якщо пасажир пред’явив зіпсований польотний купон.

10.4. У разі якщо пасажиру відмовлено в перевезенні або подальшому перевезенні з причин, передбачених пунктом 10.2 цього розділу, авіакомпанія може повідомити пасажира в письмовій формі про те, що в подальшому такому пасажиру буде відмовлено у перевезенні на рейсах авіакомпанії.

10.5. Пасажир, якому відмовлено у повітряному перевезенні або в подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 10.1 цього розділу, має право на примусове повернення сплачених ним коштів згідно з пунктами 18.2.1, 18.2.2 глави 18.2 розділу XVIII цих Правил.

10.6. Пасажир, якому відмовлено у повітряному перевезенні або подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 10.2 цього розділу, має право на добровільне повернення сплачених ним коштів згідно з пунктом 18.2.3 глави 18.2 розділу XVIII цих Правил.

10.7. У разі необґрунтованої затримки пасажира, пов’язаної з проходженням контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації, авіакомпанія повинна за вибором такого пасажира забезпечити здійснення його повітряного перевезення наступним рейсом або повністю відшкодувати вартість квитка чи його невикористаної частини.
Закрити
XI. Багаж
11.1. Вимоги до багажу
11.1.1. Багаж пасажира приймається до повітряного перевезення під час його оформлення в аеропорту відправлення, аеропорту трансферу, аеропорту зупинки або в іншому пункті реєстрації, визначеному авіакомпанією.

11.1.2. Речі пасажира залежно від їх розміру, ваги та особливостей можуть перевозитися як зареєстрований багаж або незареєстрований багаж (ручна поклажа).

11.1.3. Як зареєстрований багаж можуть перевозитися місця багажу вагою не більше ніж 32 кг. Сума трьох вимірів окремого місця багажу (довжини, ширини, висоти) не має перевищувати 158 см.
Наднормовий багаж, негабаритний багаж та місце багажу вагою понад 32 кг приймається до повітряного перевезення тільки за згодою авіакомпанії та за наявності на борту повітряного судна вільної для провезення ємності, а також за умови оплати пасажиром перевезення такого багажу, крім випадків, коли перевезення такого багажу вже попередньо погоджене з авіакомпанією та оплачене.
Багаж, що не відповідає вимогам цього пункту, пасажир має оформляти для повітряного перевезення як вантаж.

11.1.4. Інформація щодо максимальної кількості та ваги багажу, що приймає авіакомпанія для транспортування без оплати, вноситься до правил застосування тарифів та зазначається у главі 11.2. розділу ХІ цих Правил і договорі перевезення, що надається пасажиру.

11.1.5. Інформація щодо оплати повітряного перевезення наднормового багажу надається авіакомпанією, агентом з продажу та/або агентом з обслуговування під час бронювання повітряного перевезення або під час реєстрації пасажира та оформлення багажу.

11.1.6. Оплата повітряного перевезення наднормового багажу здійснюється відповідно до встановленого правилами авіакомпанії тарифом, що діє на день оформлення ордеру різних зборів або квитанції про оплату наднормового багажу та на дату вильоту, зазначену у квитку. Така оплата може бути здійснена попередньо за згодою авіакомпанії під час оформлення квитка або в аеропорту під час реєстрації.
У разі несплати пасажиром відповідних тарифів і зборів авіакомпанія має право відмовити у повітряному перевезенні наднормового багажу.

11.1.7. У разі оформлення пасажиром багажу до повітряного перевезення фактично у меншій кількості ніж та, яку пасажир попередньо оплатив, авіакомпанія зобов’язана повернути пасажиру різницю між сумою сплачених коштів та вартістю повітряного перевезення фактичної кількості багажу.
У разі оформлення пасажиром багажу до повітряного перевезення фактично у більшій кількості ніж та, яку пасажир попередньо оплатив, пасажир має здійснити доплату за перевезення фактичної кількості багажу.

11.1.8. У разі перевантаження повітряного судна чи за відсутності вільного тоннажу авіакомпанія, повідомивши про це пасажира, має право здійснити перевезення його багажу наступним рейсом або рейсом іншого авіаперевізника в найкоротший строк.
Авіакомпанія самостійно визначає, який багаж буде перевезено наступним рейсом або рейсом іншого авіаперевізника.

11.1.9. Максимальна вага та кількість багажу, що приймається до повітряного перевезення безкоштовно, визначається правилами застосованого тарифу та зазначається у договорі повітряного перевезення.

11.1.10. Авіакомпанія зобов’язана вжити заходів для здійснення повітряного перевезення пасажира та його зареєстрованого багажу на борту того самого повітряного судна, особливо якщо згідно з чинним законодавством вимагається присутність пасажира під час проведення митних процедур щодо багажу.
У разі перевезення зареєстрованого багажу на борту іншого повітряного судна авіакомпанія зобов’язана за вибором пасажира здійснити доставку багажу у найкоротший строк за наданою пасажиром у акті про неналежне перевезення багажу (PIR - Property Irregularity Report) адресою або компенсувати його транспортні витрати, пов’язані з доставкою такого багажу відповідно до вимог правил авіакомпанії.

11.1.11. Оформлення багажу здійснюєтся відповідно до поштучної концепції (baggage piece concept), тобто комбінацією характеристик ваги, розміру, кількості місць.

11.1.12. Авіакомпанія відповідає за збереження багажу з моменту його реєстрації до повітряного перевезення та до моменту видачі пасажиру.
Прийняття багажу авіакомпанією до повітряного перевезення підтверджується виданим пасажиру відривним талоном багажної ідентифікаційної бирки та багажною квитанцією щодо кількості та ваги місць, які прийняті до повітряного перевезення. З моменту прийняття авіакомпанією багажу до перевезення і до моменту його видачі доступ пасажира до зареєстрованого багажу забороняється, крім випадків проведення його ідентифікації або додаткового догляду відповідними уповноваженими службами.
11.2. Умови безкоштовного перевезення багажу
11.2.1. Незалежно від правил застосування тарифу, за яким придбано квиток, пасажир має право перевезти безоплатно такий незареєстрований багаж (ручну поклажу) та відповідає за його збереження, зокрема: жіноча і чоловіча сумки, папка для паперу, верхній одяг, жакет, парасолька або палиця, друковані видання для читання під час польоту, харчування для дитини, необхідне під час польоту, дитяча дорожня люлька (за присутності дитини віком до 1 року), прогулянковий дитячий візок, складене крісло колісне та/або милиці.
Загальна вага незареєстрованого багажу (ручної поклажі), за винятком крісла колісного, не має перевищувати 5 кг.

11.2.2. Авіакомпанія має право розширити перелік та загальну вагу речей, які перевозяться безоплатно.

11.2.3. Незалежно від правил застосування тарифу, за яким придбано квиток, авіакомпанія може стягувати додаткову плату за перевезення:
- речей пасажирів (незалежно від їх найменування), розмір, вага яких не відповідає вимогам пункту 11.2.1 цієї глави;
- не запакованих відповідно до вимог глави 11.5 цього розділу речей пасажирів незалежно від їх найменування та призначення;
- побутової та теле-, відео-, аудіо-, фототехніки, вага одного місця якої понад 10 кг;
- квітів, саджанців рослин, харчової зелені, висушених рослин, дерев та кущів загальною вагою понад 5 кг;
- кореспонденції, яка супроводжується фельд’єгерями;
- тварин (свійських або диких), птахів, бджіл та іншої живності, за винятком собаки-поводиря, який супроводжує пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

11.2.4. Авіакомпанія має право розширити перелік речей, за перевезення яких може стягуватись додаткова плата, незалежно від правил застосування тарифу.

11.2.5. Пасажир має право на безкоштовне провезення зареєстрованого багажу в межах наступних норм, встановлених перевізником:
- економічний клас – одне місце багажу до 23 кг (51 фунти), з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більше ніж 158 см, не включаючи ручну поклажу до 5 кг (11 фунтів);
- преміум-економ клас – одне місце багажу до 32 кг (71 фунтів), з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більше ніж 158 см, не включаючи ручну поклажу до 5 кг (11 фунтів);
- бізнес-клас – одне місце багажу до 32 кг (71 фунтів), з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більш ніж 158 см, не включаючи ручну поклажу до 5 кг (11 фунтів);
- для дітей у віці до двох років, які перевозяться без надання окремого місця, норма безкоштовного перевезення багажу становить 10 кг (22 фунти), розмір якого за сумою трьох вимірів не перевищує 115 см (45 дюймів) за ваговою концепцією. Для дітей старшого віку діють ті самі правила, що і для дорослих.
11.3. Оголошена цінність багажу
11.3.1. Пасажир має право оголосити цінність свого зареєстрованого багажу.

11.3.2. Цінність зареєстрованого багажу оголошується для кожного місця багажу окремо. У разі оголошення цінності багажу пасажир повинен сплатити вартість, визначену тарифом авіакомпанії.

11.3.3. Для підтвердження оплати перевезення багажу із оголошеною цінністю авіакомпанія або агент з продажу повинні видати ордер різних зборів або квитанцію про оплату наднормового багажу, в якій зазначаються пункти, між якими здійснюється перевезення багажу з оголошеною цінністю.

11.3.4. Умови прийняття до повітряного перевезення багажу із оголошеною цінністю та вартість такої послуги встановлюються правилами авіакомпанії. Інформацію про вартість такої послуги можно отримати у авіакомпанії, уповноваженого нею агента або на веб-сайті авіакомпанії flymotorsich.com. У разі втрати або пошкодження багажу з оголошеною цінністю сума відшкодування обмежується його заявленою цінністю.
11.4. Групове перевезення багажу
11.4.1. На вимогу пасажирів, які подорожують групою, або членів однієї родини, авіакомпанія зобов’язана об’єднати їх багаж.

11.4.2. Об’єднання місць багажу стосується тільки норм безкоштовного перевезення багажу. Багаж має оформлятися для кожного пасажира окремо. Об’єднання місць багажу групи пасажирів або членів однієї родини стосується тільки об’єднаної норми безкоштовного перевезення багажу кожного пасажира.
Груповий багаж за згодою пасажира оформлюється на одну уповноважену всіма пасажирами особу, що входить до складу групи цих пасажирів або родини. При цьому у перевізних документах кожного пасажира мають зазначатися кількість місць та вага його багажу.
11.5. Вимоги до упаковки багажу
11.5.1. Пасажир має забезпечити належне пакування кожного місця багажу, яке забезпечує його збереження під час повітряного перевезення та обробки і унеможливлює заподіяння шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, а також унеможливлює вільний/випадковий доступ до вмісту багажу сторонніх осіб.
Авіакомпанія має право не приймати до перевезення багаж як зареєстрований, пакування якого не відповідає вимогам цього пункту, або вимагати від пасажира додатково запакувати багаж.
Відповідність пакування багажу вимогам цього пункту визначає авіакомпанія.

11.5.2. Багаж, який має зовнішні пошкодження, що не впливають на його цілісність під час повітряного перевезення та обробки і не можуть заподіяти шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, може бути прийнятий до повітряного перевезення як зареєстрований багаж за згодою авіакомпанії. Про наявність та вид пошкодження багажу авіакомпанією або її агентом з обслуговування робиться відмітка у багажній квитанції (бирці «Limited Release» - перевезення з обмеженою відповідальністю), яку засвідчує підписом пасажир.
11.6. Обмеження щодо приймання до перевезення речей як багажу
11.6.1. Речі, які заборонено включати до багажу:
- товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров’я пасажирів, безпеки польоту чи власності авіакомпанії або інших пасажирів під час перевезення, зокрема вибухонебезпечні, стиснуті гази, матеріали, що викликають корозію, окисники, радіоактивні матеріали, магніти, легкозаймисті матеріали, отруйні, шкідливі або подразнювальні речовини, а також будь-які інші предмети та речовини, визначені в The Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) та постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 723 «Про затвердження переліку небезпечних предметів і речовин, заборонених до перевезення повітряним транспортом» як такі, що заборонені для перевезення на пасажирських повітряних суднах.

11.6.2. Речі, які не слід включати до зареєстрованого багажу:
- ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються або швидко псуються, гроші, ключі, коштовності, електронне обладнання, фото-, відеотехніку, вироби з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів і каміння, окуляри, антикваріат, витвори мистецтва, фотографії, вироби з хутра, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, цінні речі, медикаменти, медичну документацію, документи, що посвідчують особу;
- товари, предмети, лікарські препарати, перевезення яких заборонено або обмежено чинними законами будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;
- товари, які не є придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом;
- живих тварин та птахів, крім випадків, передбачених у главі 12.2 розділу XII цих Правил.
У разі вкладення зазначених речей до зареєстрованого багажу, авіакомпанія не відповідає за їх схоронність.

11.6.3. Речі, які рекомендовано перевозити у ручній поклажі: ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються або швидко псуються, електронне обладнання (фото-, відеотехніка, комп’ютерна техніка, носії інформації), програмне забезпечення, гроші, ключі, коштовності (дорогоцінні та напівдорогоцінні метали і каміння), окуляри, антикваріат, витвори мистецтва, фотографії, вироби з хутра, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, медикаменти у необхідній кількості на час подорожі, медичну документацію, паспорти та інші документи, що посвідчують особу, унікальні чи незамінні речі, інші цінні предмети.

11.6.4. Речі, які можуть прийматися до перевезення як зареєстрований багаж за попередньою згодою авіакомпанії: вогнепальна зброя (в тому числі бойова, мисливська, спортивна), пневматична, газова зброя, пістолети та револьвери, призначені для відстрілу патронів, споряджених гумовими або аналогічними за властивостями кулями, холодна зброя всіх видів та конструктивно подібні до неї вироби, патрони та запасні частини до зброї, а також навчальна, вихолощена, музейна, сувенірна, колекційна та бутафорська зброя за наявності у фізичної або юридичної особи відповідного дозволу на її зберігання, носіння та перевезення, рушниці і пістолети для підводного полювання.
Предмети і речовини, заборонені до перевезення пасажирами та членами екіпажів повітряних суден цивільної авіації, визначаються авіаційними правилами України.

11.6.5. Пасажир має право включати до зареєстрованого багажу свої побутові речі, алкогольні напої, нерадіоактивні речі медичного призначення та речі для туалету і першої потреби, у тому числі ємності з аерозолями медичного призначення й інші речі та речовини, дозволені для перевезення в обмеженій кількості відповідно до The Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) та у кількості, дозволеній відповідними контролюючими органами.
11.7. Право на відмову в прийманні до перевезення багажу
11.7.1. Зареєстрований багаж пасажира, який не з’явився на посадку на борт повітряного судна, підлягає обов’язковому вивантаженню з повітряного судна.

11.7.2. Авіакомпанія має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований, якщо він належним чином не упакований у валізи із замками або інші відповідні контейнери, які забезпечують безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням звичайних засобів обробки вантажів.

11.7.3. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні або подальшому перевезенні як багажу речей, визначених у пунктах 11.6.1-11.6.3 глави 11.6. цього розділу, якщо на підставі відповідних документів виявить, що такі речі містять будь-які недозволені матеріали чи предмети.
Авіакомпанія не відповідає за речі, які віна відмовилась приймати до перевезення як багаж.

11.7.4. Авіакомпанія може за бажанням пасажира перевезти речі, визначені в пунктах 11.6.1, 11.6.2 глави 11.6 глави 11.6. цього розділу, як несупроводжуваний багаж (вантаж) з урахуванням вимог глави 11.9 цього розділу.
11.8. Право на догляд
11.8.1. З метою забезпечення безпеки польоту та відстеження речей, визначених у пунктах 11.6.1. і 11.6.2. цього розділу, авіакомпанія має право вимагати від пасажира пройти контроль на безпеку, який здійснюють служби авіаційної безпеки авіакомпанії, аеропорту і надати багаж для догляду, а також доглядати чи організувати догляд багажу за відсутності пасажира.
У разі відмови пасажира надати багаж для догляду авіакомпанія має право відмовити у перевезенні такого пасажира та/або багажу.

11.8.2. Авіакомпанія не відповідає за шкоду, заподіяну пасажиру або його багажу в разі виявлення під час здійснення догляду або інших видів контролю щодо безпеки предметів, заборонених для повітряного перевезення, за винятком випадків недбалості авіакомпанії.

11.8.3. Авіакомпанія або агент з обслуговування забезпечує виконання процедури ідентифікації зареєстрованого багажу пасажирів, які не з’явилися на борт повітряного судна або покинули його до відправлення.
11.9. Несупроводжуваний багаж
11.9.1. За бажанням пасажира і за згодою авіакомпанії багаж може бути оформлений як несупроводжуваний багаж.

11.9.2. Несупроводжуваний багаж приймається до повітряного перевезення між тими самими пунктами, між якими подорожує пасажир, відповідно до квитка і тільки після самостійного митного оформлення багажу пасажиром.

11.9.3. Повітряне перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється авіавантажною накладною, здійснюється згідно з правилами повітряних перевезень вантажів, що затверджуються авіакомпанією, і оплачується згідно з тарифами на перевезення вантажів, встановленими авіакомпанією.
11.10. Ручна поклажа
11.10.1. До ручної поклажі приймаються речі, які мають вагу та габарити, встановлені авіакомпанією у пункті 11.10.4 цієї глави, що дозволяє безпечно розмістити їх у салоні повітряного судна на багажних полицях або під сидінням крісла.
Забороняється розміщення ручної поклажі та дозволених до перевезення речей у проходах салону повітряного судна.

11.10.2. До речей, які не відповідають установленим авіакомпанією вимогам до ручної поклажі або які не дозволяється перевозити в пасажирському салоні повітряного судна, застосовуються правила для зареєстрованого багажу.

11.10.3. Ручна поклажа не має містити будь-яких колючих та ріжучих предметів, у тому числі манікюрних ножиць та пилочок, голок для медичних ін’єкцій, в’язальних спиць, металевих ножів, штопорів, предметів, пристроїв та іграшок, що імітують усі види зброї, запальничок у вигляді пістолетів та інших видів зброї, а також предметів із затупленими кінцями, якими можна завдати тілесних ушкоджень.
Також забороняється заносити на борт повітряного судна в ручній поклажі будь-які рідини, суспензії, креми, пасти ємністю понад 100 мл (грамів) в одному флаконі (тюбику). Загальний об’єм зазначених речовин у ручній поклажі, упакованих в тару ємністю до 100 мл (грамів), не має перевищувати 1 л (кг) на одного пасажира. У разі використання обладнання для перевірки рідини, аерозолів та гелів їх об’єм для повітряного перевезення не обмежується.
Предмети і речовини, заборонені до перевезення у пасажирському салоні, але дозволені до перевезення у багажу, визначаються авіаційними правилами України.

11.10.4. Вага ручної поклажі для пасажирів всіх класів обслуговування становить 5 кг (11 фунтів). Максимальні розміри ручної поклажі мають становити 45х30х15 см (18x12x6 дюйм). Ручна поклажа повинна становити одне місце. Авіакомпанія та її обслуговуючий агент(и) повинні контролювати максимальні розміри й вагу ручної поклажі де це можливо, "приймач багажу" (спеціальна конструкція) повинна служити критерієм.

11.10.5. За ручну поклажу протягом усього перевезення відповідає пасажир.
11.11. Надлишок багажу, нестандартний та великогабаритний багаж
11.11.1. Наднормовий багаж та негабаритний багаж вагою понад 23 кг, але не більше 32 кг (на одному місці), приймається до перевезення тільки за згодою авіакомпанії і за наявності на повітряному судні вільної для провезення ємності, а також за умови оплати пасажиром перевезення такого багажу, за винятком випадків, коли перевезення такого багажу вже було попередньо погоджене з авіакомпанією та оплачене.

11.11.2. У разі неможливості перевезення нестандартного та великогабаритного багажу у якості зареєстрованого багажу, пасажир повинен завчасно оформити такий багаж для перевезення як вантаж.

11.11.3. Перевезення багажу понад установлену авіакомпанією максимальну безоплатну кількість багажу має бути оплачене пасажиром. Інформацію щодо такої оплати повинен надати авіакомпанія (її агент з продажу та/або агент з обслуговування) під час реєстрації (бронювання).
11.12. Оплата перевезення багажу понад норму безкоштовного перевезення
11.12.1. Перевезення багажу в кількості, яка перевищує норму безкоштовного перевезення, має бути оплачене пасажиром за встановленим авіакомпанією тарифом для сплати за наднормовий багаж, що діє на день оформлення ордеру різних зборів або квитанції про оплату наднормового багажу та дати вильоту згідно з квитком. Така оплата може бути здійснена попередньо за згодою авіакомпанії – під час оформлення квитка або в аеропорту до реєстрації.

11.12.2. Якщо в місці відправлення пасажир пред'явив до перевезення багаж у меншій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, то різниця в оплаті між оплаченою і фактичною вагою багажу повертається пасажиру. Якщо в місці відправлення пасажир пред'явив до перевезення багаж у більшій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, то такий багаж приймається до перевезення після відповідної доплати.

11.12.3. У разі перевантаження повітряного судна чи за відсутності вільного тоннажу авіакомпанія, повідомивши про це пасажира, має право відправити багаж наступним своїм рейсом або рейсом іншого авіаперевізника. Авіакомпанія самостійно визначає багаж, який буде перевезено наступним рейсом.

11.12.4. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні багажу через несплату пасажиром установлених авіакомпанією тарифів і зборів.
Закрити
XIІ. Перевезення деяких категорій багажу
12.1. Перевезення багажу в салоні повітряного судна
12.1.1. Авіакомпанія має право прийняти до повітряного перевезення у салоні повітряного судна речі, які зазначені у пункті 11.6.2 глави 11.6 розділу XI цих Правил та потребують особливих застережних заходів під час повітряного перевезення або особливих умов обробки.

12.1.2. Речі, які пасажир вважає непридатними для перевезення у вантажному відсіку повітряного судна, приймаються до повітряного перевезення у пасажирському салоні лише за попереднім погодженням з авіакомпанією та з урахуванням вимог цих Правил та Правил ДАСУ.
Перевезення таких речей оплачує пасажир відповідно до правил авіакомпанії та з урахуванням кількості необхідних для його перевезення пасажирських місць.

12.1.3. Вага одного нестандартного місця багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна, не повинна перевищувати 80 кг, а його розміри, не більше: висота 115 см, довжина 65 cм, ширина 45 cм, повинні давати змогу розмістити багаж на окремому (окремих) пасажирському кріслі. Упаковка багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна, має забезпечити належне його кріплення на пасажирському кріслі (кріслах) та відповідати санітарним нормам.

12.1.4. Доставка багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна, до повітряного судна, його завантаження, розміщення в салоні повітряного судна, розвантаження та перевезення у межах терміналів аеропорту здійснюється пасажиром або агентом з обслуговування, за попереднім замовленням та з оплатою цих послуг.
12.2. Перевезення тварин (птахів)
12.2.1. Повітряне перевезення собак, котів, птахів та інших тварин здійснюється за умови одержання дозволу авіакомпанії під час бронювання повітряного перевезення.
Тварини, які приймаються до повітряного перевезення, обов’язково мають бути належним чином розміщені у контейнерах/клітках і мати чинні свідоцтва про вакцинації та довідки про стан їх здоров’я, дозволи на ввезення в країну призначення чи транзиту. Тварини мають бути чисті, охайні та не мати неприємного запаху.
Авіакомпанія має право визначати спосіб перевезення і обмежити кількість тварин, що дозволяється перевозити на одному рейсі. За винятком собак-поводирів для сліпих пасажирів у салоні можуть перевозитися не більше однієї тварини в одному пасажирському салоні.

12.2.2. Перевезення тварин, прийнятих як зареєстрований багаж разом з контейнером і харчуванням, має оплачуватися як додаткова послуга, за яку пасажир має сплатити відповідно до тарифу, установленого авіакомпанією. Інформацію про тарифи на перевезення можна отримати у авіакомпанії, агента з продажу або на веб-сайті авіакомпанії flymotorsich.com.

12.2.3. Службові собаки, які допомагають працівникам державних органів, командам рятувальників, перевозяться безкоштовно разом з контейнерами і продуктами для їх харчування. Таке перевезення попередньо має бути узгоджене з авіакомпанією.

12.2.4. У пасажирському салоні повітряного судна дозволяється перевозити:
- службових собак у супроводі кінолога;
- службових тварин, у тому числі собак-поводирів для сліпих і глухих пасажирів за умови, що на тваринах є ошийник і намордник;
- дрібних тварин, маса яких разом із засобами перевезення не перевищує 5 кг (11 фунтів).
Службова собака або собака-поводир має перебувати біля ніг кінолога/пасажира, а клітки птахів мають бути покриті щільною світлонепроникною тканиною.
Пасажир відповідає за тварину, яка перевозиться у пасажирському салоні.

12.2.5. Тварини, маса яких із засобом перевезення перевищує 5 кг, перевозяться тільки в багажно-вантажних відсіках повітряного судна (крім собак-поводирів та службових собак).

12.2.6. Обов’язок надання всіх необхідних для перевезення тварин документів, передбачених чинним законодавством країни відправлення, призначення або транзиту, покладається на пасажира.
Авіакомпанія не відповідає за травмування, втрату, захворювання або загибель тварин, які сталися внаслідок відмови у ввезенні їх до країни пункту призначення або транзиту, якщо такої шкоди не заподіяно внаслідок недбальства авіакомпанії.

12.2.7. У разі невиконання пасажиром умов пунктів 12.2.1.-12.2.6. цієї глави авіакомпанія має право під час реєстрації пасажира на власний розсуд прийняти остаточне рішення щодо прийняття до повітряного перевезення чи відмови в перевезенні тварин (птахів).
Закрити
XIII. Розклад руху
13.1. Регулярні рейси виконуються відповідно до розкладу руху повітряних суден, який складено авіакомпанією, опубліковано в АСБ/ГРС та розміщено на веб-сайті авіакомпанії flymotorsich.com. За бажанням авіакомпанія може видавати рекламний розклад руху для інформування населення. Авіакомпанія, що розміщує дані в АСБ/ГРС, повинна гарантувати, що розміщена нею чи надана для розміщення в інших автоматизованих системах інформація є точною, достовірною та вичерпною.

13.2. Авіакомпанія не відповідає за помилки й упущення в розкладах руху або інших опублікованих графіках рейсів інших авіаперевізників.

13.3. Агент з обслуговування та/або експлуатанти аеропортів мають право видавати об’єднаний розклад всіх авіакомпаній, що здійснюють рейси з/до аеропорту.

13.4. Час відправлення рейсу і тип повітряного судна, що зазначені в розкладі руху або інших опублікованих графіках рейсів авіакомпанії, за винятком часу відправлення, зазначеного у квитку, не гарантуються і не є обов'язковою умовою договору повітряного перевезення. Авіакомпанія має право змінювати час відправлення рейсу, про що повинен своєчасно поінформувати пасажира.

13.5. Авіакомпанія має право змінювати тип повітряного судна без повідомлення про це пасажира.

13.6. Авіакомпанія або агент з обслуговування (експлуатант аеропорту) повинна забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та акустичною інформацією щодо:
- часу відправлення та посадки повітряного судна;
- місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
- місця, часу початку та закінчення посадки на борт повітряного судна;
- затримки або скасування рейсу та причини затримки (скасування) рейсу.
Закрити
XIV. Скасування та затримка рейсів
14.1. Авіакомпанія може затримати або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, які не залежать від неї.

14.2. Авіакомпанія повинна ужити всіх необхідних заходів для уникнення затримки повітряного перевезення пасажирів і багажу.

14.3. У разі виникнення надзвичайних обставин авіакомпанія має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс або анулювати раніше підтверджене бронювання. В інших випадках авіакомпанія або її агент з продажу зобов’язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.
Інформацію про затримку або скасування рейсу авіакомпанія повинна внести в АСБ/ГРС не пізніше ніж за 8 годин до вильоту. В іншому разі авіакомпанія самостійно інформує пасажира про затримку, скасування рейсу або анулювання бронювання і відповідає за своєчасність інформування пасажира.
У разі виникнення надзвичайних обставин авіакомпанія може здійснити посадку у непередбаченому розкладом виконання рейсу аеропорту. У такому разі перевезення до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, зазначеним у квитку, здійснюється за рахунок авіакомпанії.

14.4. У разі затримки рейсу авіакомпанія зобов’язана самостійно або через агента з обслуговування (експлуатанта аеропорту) інформувати пасажирів про орієнтовний час затримки рейсу та очікуваний час його відправлення засобами, доступними в аеропорту відправлення, кожні 30 хвилин.

14.5. У разі затримки рейсу понад розумні строки або скасування рейсу авіакомпанія не пізніше ніж через 12 годин після відправлення затриманого рейсу або прийняття рішення про скасування рейсу має повідомити Державіаслужбу щодо причин затримки (скасування) рейсу та обслуговування, яке було надане пасажирам під час такої затримки або скасування рейсу.

14.6. У разі оформлення перевезення різними квитками та виникнення у пасажира збитків, пов’язаних із запізненням до пункту трансферу для продовження подорожі, питання відшкодування збитків авіакомпанією, яка затримала рейс, розглядається в претензійному порядку.
Закрити
XV. Права пасажирів у разі відмови в перевезенні, скасування або затримки рейсів
15.1. Порядок застосування компенсації
15.1.1. Положення цього розділу застосовуються до пасажирів регулярних та чартерних рейсів, яким відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, або рейс яких скасовано чи затримано, за умови, що пасажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс та, за винятком випадку скасування, зазначеного у розділі XIV цих Правил, присутній для проходження реєстрації у час, передбачений правилами авіакомпанії та письмово зазначений (включаючи електронні засоби), або, якщо час реєстрації не зазначено, не пізніше ніж за 45 хвилин до часу відправлення чи забронював рейс, який було затримано/перенесено авіакомпанією або фрахтувальником повітряного судна (туроператором) на інший рейс, незалежно від причин.
У разі відмови у перевезенні, скасування або затримки рейсу незалежно від тривалості пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю та особи, що їх супроводжують, а також діти без супроводу відповідно до цього розділу мають право на допомогу в першу чергу.

15.1.2. Положення цього розділу не застосовуються до пасажирів, які подорожують безкоштовно або за зменшеною вартістю, яка безпосередньо або опосередковано не доступна іншим пасажирам, однак ці положення застосовуються до пасажирів, яким видано квитки згідно з програмою авіакомпанії для пасажирів, які часто літають (програмою лояльності).

15.1.3. У разі якщо авіакомпанія сплачує компенсацію або надає послуги, передбачені цим розділом, жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує його права вимагати компенсації у порядку регресу від будь-якої особи, включаючи третіх осіб, зокрема за вимогами про відшкодування туроператором або іншою особою, з якою авіакомпанія уклала договір. Відповідно жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує права туроператора або третіх осіб, інших ніж пасажир, з якими авіакомпанія уклала договір, вимагати відшкодування або компенсації від авіакомпанії згідно із законодавством.

15.1.4. Відстані, зазначені у цьому розділі, вимірюються за методом ортодромічної відстані маршруту.

15.1.5. У разі виникнення зобов’язань перед пасажирами на рейсі, який виконується на підставі угоди про спільне використання кодів (codesharing), відповідальним за надання обслуговування та виплату компенсації є фактичний перевізник. Якщо кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання, перевищує кількість наявних місць у блоці, надання обслуговування та виплату компенсації забезпечує авіаперевізник, який здійснив перепродаж.

15.1.6. У разі невиплати грошової компенсації, передбаченої цим розділом, в аеропорту, де сталась відмова у повітряному перевезенні або скасування рейсу, виплата компенсації, передбаченої цим розділом, здійснюється за письмовим зверненням пасажира. Авіакомпанія повинна надати відповідь у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян»
15.2. Компенсація пасажирам у разі відмови в перевезенні
15.2.1. У разі якщо авіакомпанія мотивовано очікує на відмову пасажирам у посадці на рейс, вона зобов’язана спочатку знайти добровольців, готових відмовитися від свого підтвердженого бронювання в обмін на узгоджену між пасажиром, який добровільно відмовляється від посадки на рейс, та авіакомпанією винагороду.

15.2.2. Крім виплати винагороди, авіакомпанія зобов’язана запропонувати пасажиру на вибір:
- відшкодування вартості перевезення впродовж семи днів, яке має бути виплачене готівкою, електронним банківським переказом, банківськими дорученнями або банківськими чеками чи за наявності засвідченої у письмовій формі згоди пасажира у вигляді дорожніх чеків та/або інших послуг, повної вартості квитка за ціною, за якою його придбано, за невикористану частину квитка та за використану частину або частини квитка, якщо рейс більше не задовольняє потреби пасажира, а також забезпечити за потреби зворотний рейс до початкового пункту відправлення за першої можливості;
- зміну маршруту, яка повинна здійснюватися за відповідних транспортних умов: до кінцевого пункту призначення – за першої можливості, або до кінцевого пункту – у пізніший час за бажанням пасажира та за наявності вільних місць.

15.2.3. Перевезення пасажира з аеропорту, де сталася відмова у перевезенні, до аеропорту, з якого починається запропонований авіакомпанією альтернативний маршрут, та від аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, на який йому було відмовлено у перевезенні, здійснюється за рахунок авіакомпанії.

15.2.4. Якщо пасажирів, які згодні добровільно відмовитися від подорожі цим рейсом, немає або їх кількість є недостатньою, авіакомпанія має право відмовити пасажиру в перевезенні проти його волі.

15.2.5. Якщо пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, авіакомпанія має виплатити їм компенсацію у таких розмірах:
- 250 євро – для рейсів дальністю до 1500 кілометрів або менше;
- 400 євро – для рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів;
- 600 євро – для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.
Під час визначення відстані за основу береться останній пункт, у якому відмова від перевезення або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який заброньовано принаймні одне місце, створить затримку прибуття пасажирів у запланований час.

15.2.6. Авіакомпанія має право зменшити розмір компенсації, зазначеної у пункті 15.2.5. цієї глави, на 50 %, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого на:
- дві години – для рейсів дальністю до 1500 кілометрів; або
- три години - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або
- чотири години - для рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.

15.2.7. Виплата компенсації не звільняє авіакомпаню від обов’язку запропонувати пасажиру на вибір послуги та відшкодування витрат, що зазначені у пункті 15.2.2. цієї глави та пункті 15.3.5. глави 15.3. цього розділу.
15.3. Компенсація пасажирам у разі скасування рейсу
15.3.1. У разі скасування рейсу пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до пункту 15.2.2. глави 15.2. цього розділу та компенсацію відповідно до пунктів 15.2.5. та 15.2.6. глави 15.2. цього розділу. Пасажир має право на компенсацію, якщо його не поінформовано про скасування рейсу:
- за два тижні до запланованого часу відправлення;
- у період не більше ніж за два тижні і не менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та прибути до кінцевого пункту призначення не пізніше ніж через чотири години після запланованого часу прибуття;
- менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за годину до запланованого часу відправлення та прибути до кінцевого пункту призначення не пізніше ніж через дві години після запланованого часу прибуття.

15.3.2. Авіакомпанія, скасовуючи або затримуючи рейс, повинна надавати пасажирам на їх запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу. У разі необхідності забезпечення своєчасної пересадки трансферних пасажирів на стикувальні рейси авіакомпанія за першої можливості повинна запропонувати їм альтернативні маршрути перевезення.

15.3.3. Авіакомпанія не зобов’язана сплачувати компенсацію відповідно до пунктів 15.2.5. та 15.2.6 глави 15.2. цього розділу, якщо віна може надати підтвердження того, що причиною скасування рейсу була дія надзвичайних обставин або непереборної сили, яким не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів.

15.3.4. Доведення фактів інформування пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання місць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на авіакомпанію, її агента з продажу, туристичного оператора та інших уповноважених організацій тощо за місцем укладання договору повітряного перевезення.

15.3.5. У разі скасування рейсу авіакомпанією та продовження пасажиром подорожі іншим рейсом (рейсами) або за іншим маршрутом пасажирам має бути безкоштовно запропоновано та забезпечено:
- харчування та прохолодні напої відповідно до часу очікування нового рейсу;
- місця в готелі у випадках, якщо пасажири змушені чекати на відправлення впродовж однієї або більше ночей чи якщо час додаткового очікування пасажирами відправлення більший, ніж передбачалося;
- наземний трансфер за маршрутом аеропорт – готель – аеропорт;
- два телефонні дзвінки, або телекс-, факс-повідомлення, або повідомлення електронною поштою, якщо для цього є технічні умови аеропорту.

15.3.6. Авіакомпанія повинна приділяти особливу увагу потребам пасажирів з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів) та осіб, які їх супроводжують, а також потребам дітей, у тому числі тим, які подорожують без супроводу дорослих.
15.4. Надання обслуговування пасажирам у разі затримки рейсу
15.4.1. Авіакомпанія повинна надати пасажирам за встановленими нею нормами харчування та прохолодні напої і можливість здійснити два безкоштовних дзвінки або відправити телекс-, факс-повідомлення чи повідомлення електронною поштою, якщо для цього є технічні умови, у разі затримки рейсу на строк:
- дві години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю до 1500 кілометрів;
- три години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;
- чотири години або більше від запланованого часу відправлення рейсу для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.

15.4.2. Якщо виконання затриманого рейсу відкладається на наступний день за днем його виконання, передбаченим розкладом і зазначеним у квитку, авіакомпанія повинна надати пасажирам номери у готелі, харчування та забезпечити трансфер за маршрутом аеропорт – готель – аеропорт.

15.4.3. Якщо затримка рейсу перевищує п’ять годин, пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до другого абзаца пункту 15.2.2. глави 15.2. цього розділу.
15.5. Компенсація пасажирам за зміну класу обслуговування
15.5.1. Авіакомпанія не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо вона розміщує пасажира у класі, вищому за той, що зазначений у його квитку.

15.5.2. Якщо авіакомпанія розміщує пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, то вона впродовж семи днів повинна відшкодувати пасажиру:
- 30 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів;
- 50 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;
- 75 % від застосованого тарифу для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.

15.5.3. Компенсація за розміщення пасажира у класі обслуговування, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здійснено пониження у класі обслуговування, методом прорейтового розподілу.
Закрити
XVI. Компенсація за затримку в перевезенні багажу
16.1. Компенсація за затримку в перевезенні багажу встановлюється з огляду на необхідність забезпечити пасажира засобами першої потреби. У будь-якому разі така компенсація обмежується сумою 50 доларів США (або еквівалентом в іншій валюті).

16.2. Компенсація пропонується пасажиру в разі неприбуття багажу в пункт призначення разом з пасажиром, якщо пункт призначення не є місцем постійного проживання пасажира.
Закрити
ХVII. Обов’язки перевізника щодо інформування пасажирів про їх права
17.1. Авіакомпанія під час реєстрації повинна забезпечити пасажирів розбірливою та чітко видимою інформацією такого змісту: «Якщо вам відмовлено в перевезенні або ваш рейс скасовано чи затримано не менше ніж на дві години, запитайте біля стійки реєстрації або пункту виходу на посадку письмове повідомлення про ваші права, зокрема щодо отримання компенсації та допомоги».

17.2. Авіакомпанія, у разі відмови або скасування рейсу, повина надати кожному пасажиру, якого це стосується, письмове повідомлення, в якому викладено правила надання пасажирам компенсації та допомоги. Авіакомпанія має забезпечити таким самим повідомленням пасажира, рейс якого затримано принаймні на дві години. Контактна інформація для направлення запитів щодо порушення прав пасажира на компенсацію або допомогу має також надаватися в письмовій формі.

17.3. Для інформування глухих та осіб з погіршеним зором або іншими відхиленнями у здоров’ї, що утруднюють або унеможливлюють їх самостійне ознайомлення з візуальною чи акустичною інформацією, в аеропорту відправлення/прибуття мають використовуватися відповідні альтернативні засоби інформування.
Закрити
XVIII. Повернення коштів
18.1. Загальна процедура повернення коштів
18.1.1. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) авіакомпанія здійснює за місцем придбання квитка або в головному офісі авіакомпанії (офісі з продажу перевезень перевізника) і в тій валюті, у якій квиток було оплачено. Повернення коштів авіакомпанією в Україні здійснюється в національній валюті України. Повернення коштів у представництвах авіакомпанії в інших країнах здійснюється відповідно до законодавства країни місцезнаходження представництва. У разі якщо оплату було здійснено електронними засобами переказу коштів (банківською карткою), кошти повертаються на платіжну картку, з якої було здійснено платіж за квиток.

18.1.2. Розмір сум коштів, що повертаються за невикористаний квиток (його частину), залежить від використаного тарифу і тарифних нормативів авіакомпанії та виду відмови від перевезення (добровільна чи примусова).

18.1.3. Повернення коштів здійснюється на підставі невикористаного повністю або частково перевізного документа, ордера різних зборів, квитанції про оплату наднормового багажу.

18.1.4. Повернення коштів здійснюється:
- особі, що зазначена у квитку, - у разі сплати за перевезення готівкою або банківським переказом;
- на рахунок підприємства, установи тощо - у разі сплати за безготівковим розрахунком;
- на рахунок власника кредитної картки, якою оплачено перевезення (у разі припинення діяльності банку перерахування коштів може бути здійснено на рахунок в іншому банку);
- спонсору, що сплатив за перевезення,- у разі оформлення квитка за повідомленням про попередню оплату (Prepaid Ticket Advice - РТА).
Повернення коштів здійснюється за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу, та документів, що підтверджують право на отримання грошових сум, визначених у пункті 18.1.3. цієї глави.

18.1.5. Повернення коштів здійснюється у день розірвання договору повітряного перевезення (пред’явлення квитків до каси за місцем їх оформлення, отримання авіакомпанією інформації від пасажира щодо бажання повернути кошти за невикористане повітряне перевезення, яке оформлене електронним квитком), а в разі неможливості повернути кошти у день розірвання договору перевезення - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.
Строк повернення коштів розраховується з дня, наступного за днем отримання авіакомпанією або агентом з продажу документів, необхідних для здійснення операції повернення коштів.

18.1.6. Правилами перевезення авіакомпанії передбачена вимога обов’язкового письмового звернення щодо повернення коштів.
18.2. Повернення коштів
18.2.1. Примусове повернення коштів або перебронювання без застосування штрафних санкцій здійснюються у випадках:
- скасування, перенесення, затримки рейсу (авіакомпанія може зменшити час затримки, зазначений у пункті 15.4.3. глави 15.4. розділу XV цих Правил), на який у пасажира були заброньовано місце та оформлено квиток;
- неправильного оформлення перевізних документів з вини авіакомпанії або її агента з продажу;
- заміни класу обслуговування або типу повітряного судна;
- неможливості надати пасажиру місце відповідно до бронювання;
- незабезпечення авіакомпанією стикування з рейсом, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що і попередній;
- відмови в перевезенні через несплату пасажиром тарифу, державних зборів, податків чи зборів (такс) у разі зміни тарифів або правил їх застосування порівняно з тими, що діяли на день відправлення пасажира з початкового аеропорту, зазначеного у квитку;
- використання авіакомпанією права відмови в перевезенні з причин, що викладені у пунктах 10.1. та 10.7. розділу Х цих Правил;
- смерті пасажира або членів його сім’ї, хвороби пасажира або членів його сім’ї, що подорожують разом із ним, за наявності належно оформлених підтвердних документів;
- в інших випадках відмови пасажира від повітряного перевезення або відмови авіакомпанії у перевезенні пасажира, що сталися з вини авіакомпанії.
Перебронювання на інший рейс у разі запізнення пасажира на рейс, на який він має підтверджене бронювання, через запізнення прибуття попереднього рейсу, у разі оформлення перевезення окремими перевізними документами, здійснюється без штрафних санкцій.

18.2.2. У разі примусового повернення сума коштів, що повертається пасажиру, має дорівнювати:
- якщо жодна частина квитка не використано, - сумі, що дорівнює повній вартості квитка за ціною, за якою його було придбано;
- якщо було використано будь-яку частину квитка, – сумі, що дорівнює тарифу за невикористану частину перевезення в один бік та невикористані державні збори, податки, аеропортові збори (такси) і невикористані збори (такси) авіакомпанії від місця, де сталася відмова від перевезення, до місця призначення.
До сум, передбачених цим пунктом, не зараховуються суми компенсацій, передбачених розділом XV цих Правил.

18.2.3. У разі добровільного повернення коштів, тобто якщо пасажир бажає повернути суму, сплачену за квиток, і таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів, така сума розраховується згідно з тарифними нормативами авіакомпанії. Пасажиру також повертається сума всіх невикористаних державних зборів, податків, аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) авіакомпанії.

18.2.4. У разі повернення коштів за невикористаний квиток або його частину, у тому числі примусового, плата за оформлення повітряного перевезення не повертається, за винятком випадку повернення коштів з вини авіакомпанії. Плата за операцію повернення коштів у разі примусового повернення коштів не стягується.
18.3. Право на відмову в поверненні коштів
18.3.1. Авіакомпанія має право відмовити в поверненні коштів, якщо (за винятком всіх невикористаних державних зборів, податків, аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) авіакомпанії), якщо:
- заяву про повернення коштів пасажир подав після закінчення строку чинності квитка, визначеного у главі 3.4. розділу ІII цих Правил, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами;
- квиток придбано за спеціальним тарифом і правилами його використання не передбачено повернення сум (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом авіакомпанія або її агент з продажу повинен поінформувати про це пасажира під час бронювання і в квитку має бути відповідна відмітка).

18.3.2. У разі втрати квитка повернення коштів здійснює:
- авіакомпанія - власник бланка («перевізник за договором») – якщо квиток було оформлено за інтерлайн-угодою;
- авіакомпанія - фактичний перевізник - якщо квиток було оформлено на бланку авіакомпанії, яка виконує рейс.
Повернення коштів може бути здійснено, якщо втрачений квиток (або його частину) не було використано або змінено та за ним не здійснювалося повернення коштів.
Із суми коштів, що повертаються, авіакомпанія має право стягувати штраф (збір), який встановлений авіакомпанією для таких випадків.

18.3.3. Кошти за дублікатом квитка, за втраченим квитком, ордером різних зборів, квитанцією про оплату наднормового багажу повертаються в претензійному та/або судовому порядку.

18.3.3. Відмова пасажиру в поверненні коштів може бути оскаржена пасажиром шляхом подання претензії до авіакомпанії або у судовому порядку.
Закрити
XIХ. Поведінка на борту повітряного судна
19.1. Поведінка пасажира на борту повітряного судна має бути такою, яка за цими Правилами не становить небезпеки або не загрожує іншим пасажирам, речам, повітряному судну або його екіпажу. Пасажир не повинен заважати екіпажу під час виконання ним своїх службових обов’язків і має виконувати вказівки командира повітряного судна та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту, повітряного судна та безпечного, ефективного і комфортабельного польоту пасажирів. Пасажир не повинен вчиняти дій, що можуть викликати або викликають незадоволення інших пасажирів.

19.2. З метою забезпечення безпеки польоту авіакомпанія має право заборонити або обмежити використання на борту повітряного електронної техніки, мобільних телефонів, портативної техніки, CD-плеєрів, передавальних пристроїв, у тому числі іграшок з радіоуправлінням, портативних рацій тощо, за винятком приладів штучного слуху та серцевих електрокардіостимуляторів.

19.3. На борту повітряного судна пасажир не має права бути в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або під впливом будь-якої іншої речовини, що може становити небезпеку для інших пасажирів, речей, повітряного судна або його екіпажу. Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється лише у кількості, що пропонує авіакомпанія.

19.4. Незалежно від дальності польоту забороняється палити на борту повітряного судна. В окремих випадках авіакомпанія може надати згоду палити на борту повітряного судна у спеціально обладнаних для цього місцях.

19.5. Якщо пасажир не дотримується положень пунктів 19.2.-19.4. цього розділу, авіакомпанія має право вжити таких заходів, яких вимагатиме ситуація і які авіакомпанія буде вважати необхідними для недопущення такої поведінки. До таких заходів можуть належати обмеження пересування пасажира у салоні повітряного судна, висадка пасажира, відмова в посадці на борт повітряного судна в будь-якому пункті за маршрутом повітряного перевезення і передання пасажира державним органам для вжиття відповідних заходів.

19.6. Якщо пасажир не дотримується положень цього розділу або не виконує положень цих Правил, авіакомпанія має право відмовити пасажиру в подальшому перевезенні. Авіакомпанія відповідно до положень статей 90, 91 Повітряного кодексу України має право на підтримання встановленого порядку та застосування заходів стримування щодо правопорушників на борту повітряного судна. Відповідні процедури щодо здійснення заходів стримування розробляє авіакомпанія.

19.7. Якщо через поведінку пасажира авіакомпанія була змушена вчинити дії, що спричинили додаткові витрати, пасажир зобов’язаний відшкодувати такі витрати авіакомпанії відповідно до законодавства України.
Закрити
XХ. Домовленості авіаперевізників
20.1. Ці Правила поширюються на перевезення, які здійснюються згідно з комерційними угодами між авіаперевізниками (відомі як угоди про «спільне використання кодів» (codesharing), перевезення за угодою «інтерлайн» (interline)), навіть якщо у квитку визначений інший авіаперевізник, ніж той, що фактично здійснює перевезення. Якщо існує будь-яка така комерційна угода, авіакомпанія або її агент з продажу повинен надати пасажиру під час здійснення бронювання повітряного перевезення інформацію про те, який авіаперевізник є договірним, а який фактично здійснює перевезення. Під час реєстрації пасажира на рейс таку інформацію надає фактичний перевізник або його уповноважений агент з обслуговування в аеропорту відправлення.

20.2. Якщо пасажир уклав договір про повітряне перевезення з наданням додаткових послуг, авіакомпанія відповідає за надання таких послуг у межах сплаченої суми.
Закрити
XХI. Послідовні авіаперевізники
21.1. Повітряне перевезення, яке здійснюють декілька послідовних авіаперевізників, вважається єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення авіаперевізники розглядали таку операцію як єдине перевезення і таке перевезення було оформлено складеним квитком.

21.2. У разі здійснення єдиного перевезення кожний авіаперевізник, який приймає пасажирів і багаж (вантаж) до такого перевезення та надає свої послуги, підпадає під дію цих Правил та Правил ДАСУ у частині перевезення, які він здійснює.

21.3. Авіаперевізник, який оформив квиток, або перший авіаперевізник, зазначений у квитку чи в складеному квитку, не відповідає за перевезення на ділянці (ділянках) повітряного перевезення іншого (інших) авіаперевізника (авіаперевізників), у тому числі за затримку в перевезенні пасажира чи багажу на таких ділянках.

21.4. У разі знищення, втрати, пошкодження, затримки в перевезенні багажу пасажир має право направити претензію або подати позов до першого чи останнього авіаперевізника, а також до авіаперевізника, який виконував перевезення, під час якого сталося знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні багажу.

21.5. Якщо не можна визначити авіаперевізника, з вини якого сталося знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні багажу, авіаперевізники несуть солідарну відповідальність перед пасажиром.
Закрити
XХII. Змішані перевезення
22.1. Період часу повітряного перевезення не включає будь-які перевезення наземними, морськими (річковими) видами транспорту, здійснені поза зоною аеропорту. Однак, якщо таке перевезення здійснюється на виконання договору перевезення з метою посадки, висадки, завантаження, видачі, перевантаження, будь-яка шкода (до доведення протилежного) вважається наслідком події, що мала місце у період часу повітряного перевезення. Якщо без згоди пасажира авіакомпанія повністю або частково замінює перевезення, яке за договором сторін має бути здійснене повітряним транспортом, на перевезення будь-яким іншим видом транспорту, таке перевезення іншим видом транспорту вважається перевезенням, здійсненим у період часу повітряного перевезення.

22.2. У разі змішаних перевезень, що здійснюються частково повітряним і частково будь-яким іншим видом транспорту, положення цих Правил застосовуються лише до перевезення повітряним транспортом з урахуванням положень пункту 22.1 цього розділу.

22.3. Будь-яке положення цих Правил не забороняє сторонам у разі змішаних перевезень включити у квиток положення, що стосуються перевезень іншими видами транспорту, за умови, що положення цих Правил застосовуватимуться лише до перевезення повітряним транспортом.

22.4. Перевезення іншими видами транспорту, з урахуванням положень пункту 22.1 цього розділу, авіакомпанія може пропонувати виключно як агент перевізника іншим видом транспорту, в тому числі у разі, якщо у квитку таке перевезення зазначено під кодом авіакомпанії. Авіакомпанія за будь-яке неналежне перевезення пасажира, знищення, втрату, пошкодження, затримку в перевезенні багажу, які сталися у період перевезення такими іншими видами транспорту, відшкодовує суму, що обмежується сумою, сплаченою пасажиром за таке перевезення.
Закрити
XХIII. Повітряне перевезення, що виконується не перевізником за договором
23.1. Положення цього розділу застосовуються у разі, якщо авіакомпанія (перевізник за договором) як сторона укладає договір повітряного перевезення з пасажиром або з особою, яка діє від імені пасажира, а фактичний перевізник як уповноважений перевізник за договором здійснює все повітряне перевезення або його частину, але не є щодо такої частини послідовним перевізником у розумінні розділу XXI цих Правил.

23.2. У разі здійснення повітряного перевезення, передбаченого пунктом 23.1. цього розділу, на перевізника за договором поширюється дія цих Правил щодо всього перевезення, а на фактичного перевізника - щодо тієї частини повітряного перевезення, яке він здійснює.

23.3. Розмір відповідальності фактичного перевізника і перевізника за договором обмежений нормами, встановленими Правилами ДАСУ та цими Правилами.
Закрити
ХХIV. Чартерні перевезення
24.1. Авіакомпанія здійснюючи виконання чартерних рейсів, під час укладання угоди із замовником повиненна передбачити надання послуг та відшкодування, що передбачені цими Правилами. Договір на повітряне перевезення авіакомпанія укладає окремо з кожним пасажиром. Питання компенсування авіакомпанією витрат, пов’язаних із затримкою або відмовою у перевезенні, мають бути відображені у договорі між авіакомпанією та замовником чартерного рейсу (блоку місць). Квитки на чартерні рейси вважаються недійсними до дати сплати авіакомпанії, що фактично виконує рейс, вартості виконання чартерного рейсу. Повернення коштів та підтвердження бронювання здійснюються відповідно до умов договору, укладеного між авіакомпанією та замовником чартерного рейсу.

24.2. Квитки на чартерні рейси вважаються дійсними тільки на повітряні перевезення у дати і на рейси, які в них зазначено. Замовник чартерного рейсу може змінити дати вильоту та повернення рейсу за умови, що такі зміни замовник рейсу (перевізник за договором) погодив з пасажирами та фактичним перевізником (виконавцем рейсу).

24.3. 3. До чартерного перевезення не застосовуються положення, зазначені в главах 3.4, 3.5 розділу III, розділах IV, V, главах 6.1, 6.4 розділу VI, розділі XVIII цих Правил.
Закрити
ХХV. Адміністративні формальності
25.1. Документи для подорожі
25.1.1. Пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів, зокрема віз, дозволів, довідок тощо, а також за виконання вимог законодавства щодо виїзду, в’їзду, транзиту країни відправлення, прибуття та транзиту. Авіакомпанія не відповідає за наслідки недотримання пасажиром вимог законодавства країн відправлення, прибуття та транзиту або відсутності у пасажира необхідних для подорожі документів.

25.1.2. На вимогу авіакомпанії пасажир має пред'явити уповноваженим особам авіакомпанії, представникам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в'їзд, транзит, щодо стану здоров'я та інші документи, що вимагаються застосованими законами.
Авіакомпанія має право робити копії документів пасажира для подорожі та зберігати їх у порядку, встановленому законодавством України.
Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовуваних законів або документи якого не оформлено належним чином.
25.2. Відмова у в'їзді в країну
25.2.1. Авіакомпанія не відповідає за відмову пасажиру у в’їзді до країни (пунктів призначення, транзиту).
25.2.2. Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв'язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною.
Авіакомпанія може використати як оплату такого перевезення кошти пасажира з будь-яких раніше сплачених ним авіакомпанії, які залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане повітряне перевезення, або будь-яких коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії.

25.2.3. Авіакомпанія має право не повертати суми, сплачені пасажиром за здійснене перевезення до місця, де було відмовлено пасажиру у в'їзді, або місця депортації.
25.3. Обов’язки пасажира
25.3.1. Якщо від авіакомпанії вимагатиметься сплатити або депонувати будь-яку суму, сплатити штраф чи забезпечити фінансову гарантію у зв’язку з тим, що пасажир не виконав вимог застосовуваних законів країни відправлення, прибуття та транзиту, або не пред’явив необхідних документів для подорожі, або пред’явив підроблені документи чи документи, які містять неправдиву інформацію, пасажир на вимогу авіакомпанії повинен відшкодувати йому сплачену або депоновану суму та пов’язані з цим інші витрати авіакомпанії.

25.3.2. Авіакомпанія має право використати для покриття таких витрат будь-які раніше сплачені пасажиром кошти, які залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане перевезення, або будь-які кошти пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії, або відмовити у перевезенні, якщо пасажир не відшкодував авіакомпанії таких витрат.
25.4. Митний контроль, контроль на авіаційну безпеку, прикордонний контроль та інші види контролю
25.4.1. Під час виконання міжнародних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на авіаційну безпеку і прикордонний контроль, а також на вимогу митних та інших уповноважених органів інші види контролю.

25.4.2. Під час виконання внутрішніх повітряних перевезень пасажир, його зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на авіаційну безпеку, на вимогу інших уповноважених органів - інші види контролю.
Закрити
XХVI. Відповідальність авіакомпанії та розмір компенсації за заподіяну шкоду
26.1. Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Пошкодження багажу
26.1.1. Авіакомпанія відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, виключно у разі, якщо подія, яка стала причиною загибелі або тілесного ушкодження, відбулася на борту повітряного судна або під час посадки чи висадки пасажира на/з борт(у) повітряного судна.

26.1.2. Авіакомпанія відповідає за шкоду, заподіяну в разі знищення, втрати або пошкодження зареєстрованого багажу, виключно у разі, якщо дія, яка спричинила знищення, втрату або пошкодження багажу, відбулась на борту повітряного судна або у період часу, коли авіакомпанія була відповідальною за збереження зареєстрованого багажу.
Авіакомпанія відповідає за шкоду, заподіяну з її вини або з вини її працівників чи агентів з обслуговування незареєстрованому багажу, у тому числі особистим речам пасажира.
Авіакомпанія не відповідає за пошкодження багажу, яке сталося внаслідок дефекту, якостей чи вад такого багажу.

26.1.3. Якщо авіакомпанія визнала втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли він мав прибути, пасажир може пред’явити авіакомпанії вимогу відповідно до умов договору повітряного перевезення та положень цих Правил.
26.2. Відшкодування авіакомпанією шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні
26.2.1. Авіакомпанія відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів і багажу, якщо не доведе, що вона, її працівники та агенти з продажу та/або обслуговування вжили всіх можливих заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що віна (вони) не мала (мали) змоги вжити таких заходів.

26.2.2. За неналежне перевезення пасажира і багажу авіакомпанія відшкодовує тільки реальні збитки, доведені пасажиром, але в межах відповідальності за шкоду, встановлену цими Правилами.
26.3. Звільнення від відшкодування шкоди
26.3.1. Якщо авіакомпанія доведе, що недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або особи, від якої походять її права, спричинили шкоду або її виникнення, авіакомпанія повністю або частково звільняється від відповідальності перед особою, яка вимагає відшкодування, у розмірі, в якому такі недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність спричинили шкоду або її виникнення.

26.3.2. Якщо вимогу про відшкодування шкоди, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, заявлено особою іншою, ніж пасажир, авіакомпанія повністю або частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки віна доведе, що недбалість, інша неправомірна дія чи бездіяльність цього пасажира спричинили шкоду або її виникнення.
26.4. Компенсація у випадку загибелі або тілесного ушкодження пасажирів
26.4.1. Авіакомпанія не може виключити чи обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, за умов, зазначених у главі 26.1. цього розділу, сумою у розмірі 250000 СПЗ для кожного пасажира.

26.4.2. Авіакомпанія не відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира і сума якої перевищує зазначені у пункті 26.4.1. цієї глави розміри, за умов, зазначених у главі 26.1. цього розділу, якщо авіакомпанія доведе, що:
- такої шкоди не було заподіяно через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність авіакомпанії або її працівників чи агентів з обслуговування; або
- такої шкоди заподіяно виключно через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.

26.4.3. Авіакомпанія повинна негайно, але не пізніше ніж протягом 15 днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який не має бути менше ніж 16000 СПЗ (за винятком легких тілесних ушкоджень).

26.4.4. Під час оформлення квитка авіакомпанія повинна забезпечити надання пасажиру в письмовому вигляді основних положень, які регулюють відповідальність авіакомпанії перед пасажиром та за його багаж. Крім того, авіакомпанія зобов’язана надати пасажиру письмове повідомлення про межі відповідальності авіакомпанії щодо пасажира та багажу.
26.5. Межі відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки
26.5.1. Відповідальність авіакомпанії за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час повітряного перевезення пасажирів будь-якими рейсами, обмежується сумою 4694 СПЗ щодо кожного пасажира.

26.5.2. Відповідальність авіакомпанії у разі знищення, втрати, пошкодження або затримки перевезення зареєстрованого багажу обмежується сумою 1131 СПЗ.

26.5.3. Авіакомпанія не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки рейсу, якщо доведе, що віна, її працівники та агенти з обслуговування вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що вжиття таких заходів було неможливим.

26.5.4. Положення пунктів 26.5.1, 26.5.2 цієї глави не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода є результатом дії чи бездіяльності авіакомпанії, її працівників або агентів з обслуговування, вчиненої з умислом завдати шкоди або через недбалість і з усвідомленням того, що в результаті таких дій може бути завдано шкоди, та за умови, що в разі вчинення такої дії чи бездіяльності працівника або агента з обслуговування буде доведено, що цей працівник або агент діяв у межах своїх обов’язків.
Закрити
ХХVII. Претензії та позови
27.1. Загальні положення щодо порядку пред’явлення претензій та подання позовів
27.1.1. Будь-яку претензію щодо неналежного перевезення пасажира або багажу має бути подано авіакомпанії письмово та вручено або відправлено у строки, передбачені Монреальською конвенцією та чинним законодавством України. Уповноважений орган з питань цивільної авіації може розглядати претензії пасажирів у разі їх надходження лише після розгляду претензій авіакомпанією з метою встановлення відповідності результатів розгляду Правилам ДАСУ.
До претензії мають бути додані всі необхідні документи, що підтверджують права пасажира вимагати відшкодування залежно від того, щодо чого висувається претензія, у тому числі квиток (маршрут-квитанція), фіскальні чеки оплати послуг (окрім послуг таксі), квитанція про оплату наднормового багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної бирки, акт про неналежне перевезення багажу (PIR - Property Irregularity Report), акт пошкодження багажу (DBR - Damage Baggage Report), довідки про затримки та інші документи, що можуть прискорити розгляд претензійних вимог. Суму претензії має довести заінтересована особа.

27.1.2. Претензії розглядаються в порядку, установленому авіакомпанією. Отримавши претензію, авіакомпанія протягом 15 днів з дати реєстрації претензії надсилає заявнику повідомлення-запит, у якому інформує заявника про отримання претензії та строк її розгляду, а у разі потреби запитує у заявника додаткові документи і повідомляє йому про строки розгляду претензії після одержання документів, яких не вистачає.

27.1.3. Авіакомпанія зобов’язана розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення чи відхилення з обґрунтуванням підстав протягом трьох місяців з дати її отримання, якщо перевезення, у зв’язку з яким було висунуто претензію, повністю здійснювалося авіакомпанією.
Якщо в такому перевезенні брали участь інші перевізники, строк розгляду претензії може бути продовжено до шести місяців з урахуванням чинних правил врегулювання претензій такими авіаперевізниками.

27.1.4. Позов про відшкодування завданої авіакомпанією шкоди під час повітряного перевезення може бути поданий відповідно до умов і меж відповідальності, які передбачені Монреальською конвенцією та законодавством України, без шкоди правам інших осіб на звернення до суду.

27.1.5. Позови про відповідальність авіакомпанії під час міжнародних перевезень щодо неналежного перевезення пасажира або багажу мають бути подані за вибором позивача до суду за місцезнаходженням (реєстрацією) авіакомпанії, за місцем його основної діяльності (головного офісу) або за місцем, де знаходиться підприємство, через яке було укладено договір повітряного перевезення, або до суду місця призначення перевезення протягом двох років з дати прибуття до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно мало прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення. Для рейсів у межах України позови до авіакомпанії, що виникають з договору повітряного перевезення пасажира і багажу, пред’являються за місцезнаходженням авіакомпанії.
Позови про відповідальність авіакомпанії щодо неналежного перевезення пасажира можуть бути подані у встановлені чинним законодавством строки без попереднього висування претензії до авіакомпанії.

27.1.6. Загальний розмір відшкодування шкоди не може перевищувати встановлених цими Правилами та Правилами ДАСУ меж відповідальності.
Авіаперевізник за договором, фактичний авіаперевізник, агенти з продажу та/або обслуговування, які діяли в межах своїх обов’язків, відповідають за завдану ними шкоду в розмірі, який не перевищує встановленої цими Правилами та Правилами ДАСУ межі відповідальності, що застосовується до нього.

27.1.7. Якщо позовні вимоги щодо відшкодування шкоди, визначеної цими Правилами та Правилами ДАСУ, звернені до працівника авіакомпанії чи агента з продажу та/або обслуговування, він має право посилатися на умови та межі відповідальності, на які має право посилатися сама авіакомпанія, якщо доведе, що діяв у межах своїх службових обов’язків.

27.1.8. У разі смерті особи, відповідальної за збитки, позов про відшкодування збитків подається відповідно до положень Монреальської конвенції проти осіб, які на законній підставі представляють її або розпоряджаються майном цієї особи.

27.1.9. Позов про відшкодування шкоди, яка сталася під час повітряного перевезення, що здійснювалось фактичним перевізником, може бути за вибором пасажира подано до фактичного перевізника або до перевізника за договором чи до обох перевізників одночасно.

27.1.10. Перерахунок сум, зазначених у СПЗ, у національну валюту здійснюється відповідно до вартості валют у СПЗ згідно з курсом Національного банку України на дату ухвалення судового рішення чи прийняття авіакомпанією рішення щодо претензії пасажира.
27.2. Порядок висування претензій та подання позовів стосовно неналежного перевезення пасажира
27.2.1. Якщо висувається претензія або подається позов на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні пасажира, сума компенсації обмежується сумою, зазначеною в пункті 26.5.1 глави 26.5 розділу XXVI цих Правил. Суму претензії має довести заінтересована особа.

27.2.2. Позови про відповідальність авіакомпанії за шкоду, заподіяну в результаті загибелі або тілесного ушкодження, має бути подано за вибором позивача до одного із судів, зазначених у пункті 27.1.5 глави 27.1 цього розділу. Для рейсів між Україною та Європейським Союзом позов може бути подано на території держави - члена Європейського Союзу, в якій пасажир на дату події має основне й постійне місце проживання та до/із якої авіакомпанія надає послуги, пов’язані з повітряним перевезенням пасажирів на власних повітряних суднах чи на повітряних суднах іншого авіаперевізника на підставі комерційної угоди, і в якій авіакомпанія здійснює діяльність, пов’язану з повітряним перевезенням пасажирів, використовуючи приміщення, орендовані самою авіакомпанією чи іншим авіаперевізником, з яким віна має комерційну угоду, або які належать їй або такому іншому перевізнику.
Позови про відповідальність авіакомпанії щодо неналежного повітряного перевезення пасажира може бути подано у встановлені законодавством строки без попереднього висування претензії до авіакомпанії.

27.2.3. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та чинним законодавством України з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли повітряне судно мало прибути, або з дати зупинення перевезення.

27.2.4. У разі висування претензії до авіакомпанії щодо повернення коштів за операцію реєстрації в аеропорту у зв’язку з неможливістю здійснити реєстрацію за допомогою веб-сайту flymotorsich.com обов’язок доведення протилежного покладається на авіакомпанію.
27.3. Порядок висування претензій та подання позовів стосовно неналежного перевезення багажу.
27.3.1. Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без пред’явлення претензій передбачає до доведення протилежного, що багаж було доставлено у належному стані й відповідно до перевізного документа або запису, який зберігається іншими засобами збереження інформації.
Пасажир повинен засвідчити протилежне шляхом оформлення акта про неналежне перевезення багажу (PIR - Property Irregularity Report) або акта про пошкодження багажу (DBR - Damage Baggage Report) до виходу з багажного відділення аеропорту.

27.3.2. Претензії щодо пошкодження багажу, нестачі вмісту подаються негайно або не пізніше ніж сім календарних днів з дати отримання зареєстрованого багажу. У разі затримки в перевезенні багажу претензію має бути заявлено протягом 21 календарного дня з дати, коли багаж було передано у розпорядження пасажира.

27.3.3. Претензії щодо втрати багажу висуваються до авіакомпанії після того, як багаж буде визнано втраченим. Багаж уважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тією, коли багаж мав прибути до місця призначення. У такому разі претензію до авіакомпанії має бути пред’явлено протягом двох років (для міжнародного перевезення) та трьох років (для рейсів у межах України) з дати прибуття повітряного судна до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно мало прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

27.3.4. Відповідальність авіакомпанії щодо знищеного або втраченого багажу обмежується сумою, зазначеною у пункті 26.5.2 глави 26.5 розділу XXVI цих Правил.

27.3.5. Якщо претензію висунуто щодо пошкодження упаковки багажу, компенсації підлягають витрати на її ремонт. У разі неможливості подальшого використання пошкодженої упаковки багажу, компенсації підлягає її вартість, яку підтверджує заінтересована особа.
Авіакомпанія не відповідає за такі види пошкодження багажу:
- зламані коліщатка та ніжки валіз, сумок тощо;
- загублені ремінці та петельки;
- незначні потертості або подряпини, пошкодження як результат надмірного наповнення валізи;
- пошкодження ручки валізи або сумки;
- пошкодження крихких речей або продуктів, що швидко псуються;
- пошкодження предметів, які неналежно упаковано.

27.3.6. Якщо претензію висунуто щодо відшкодування частково втраченого багажу вагою до 1 кілограма, для відшкодування вартості частково втраченого багажу можуть використовуватись вагові показники, зазначені у рекомендованій практиці ІАТА 1751 (додаток А).

27.3.7. Якщо претензію висунуто на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні багажу, сума відшкодування обмежується сумою, зазначеною у пункті 26.5.2 глави 26.5 розділу XXVI цих Правил. Суму претензії має довести заінтересована особа.

27.3.8. За відсутності претензій у зазначені в пунктах 27.3.2, 27.3.3 цієї глави строки під час міжнародних повітряних перевезень жодні позови до авіакомпанії щодо неналежного перевезення багажу не приймаються, крім випадків застосування авіакомпанією обману. Висування претензій щодо неналежного перевезення багажу на внутрішніх рейсах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Закрити
XXVIII. Інформування пасажира
28.1. Положення цього розділу поширюються на авіакомпанію «Авіакомпанія АТ «Мотор Січ» та всіх її агентів з продажу та/або обслуговування, які здійснюють оформлення квитків на повітряні перевезення на території України.

28.2. Авіакомпанія (її агент з продажу) у місці оформлення перевезень зобов'язана розмістити на видному та доступному для споживачів місці таку інформацію: - своє повне найменування, місцезнаходження; - копії документів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва) щодо здійснення повітряних перевезень (продажу повітряних перевезень); - контакти Державіаслужби (номер телефону, електронну та поштову адреси); - книгу зауважень та пропозицій; - Правила ДАСУ; - ці Правила.

28.3. Авіакомпанія, її агент з продажу під час оформлення квитків зобов’язані довести до відома пасажирів та надати у письмовому вигляді умови договору (авіаперевізника, на рейс якого здійснено оформлення квитка), правила застосування тарифу, за яким придбано квиток, адміністративні формальності під час подорожі за відповідним маршрутом, важливі повідомлення, які стосуються перевезення небезпечних речовин у багажу та ручній поклажі, інші повідомлення, які авіакомпанія вважає за потрібне довести до відома пасажира. У разі продажу повітряного перевезення за допомогою веб-сайту зазначена інформація доводиться до відома пасажира в електронному вигляді через сайт, за допомогою якого здійснюється бронювання повітряного перевезення. Авіакомпанія, здійснюючи рекламні акції, повиненна надавати споживачам повну інформацію щодо вартості перевезення, яка має включати суму тарифу та всіх державних податків і зборів, аеропортових зборів/такс та зборів/такс авіакомпанії. Здійснюючи оплату квитка на рейс авіаокомпанії, пасажир погоджується з усіма умовами договору повітряного перевезення та правилами авіакомпанії.

28.4. У разі виконання рейсів у нічний період доби авіакомпанія зобов’язана забезпечити роботу довідки за телефонами + 38 061 721-45-70, +38 061 720-57-51 цілодобово. Авіакомпанія зобов’язана опублікувати свої правила на веб-сайті авіакомпанії та контактну інформацію, у тому числі контакти цілодобової довідкової служби. Ці Правила опубліковані на веб-сайті авіакомпанії: flymotorsich.com
Закрити
XXIX. Забезпечення дотримання цих Правил
29.1. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на керівництво авіакомпанії «Авіакомпанія АТ «Мотор Січ» та уповноважений орган з питань цивільної авіації.

29.2. Контроль повинен забезпечувати можливість авіакомпанії, авіаперевізникам-партнерам, агентам з продажу, суб’єктам наземного обслуговування та експлуатантам аеропортів довести, що вони та їх дії відповідають установленим вимогам.

Ці суб'єкти повинні бути готові надати змогу уповноваженому органу з питань цивільної авіації та керівництву авіакомпанії «Авіакомпанія АТ «Мотор Січ» проводити перевірки під час здійснення операцій з перевезення та обслуговування пасажирів і багажу з метою демонстрації, що такі операції відповідають установленим вимогам.
Закрити